Philips CT1208/SBUA10A7 user manual download (Page 8 of 30)

Languages: Slovak
Pages:30
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 8 of 30
6
Vypnutie/Zapnutie a PIN kód
1
Telefón zapnete stlačením klávesy
(
.
2
Záleží na zmluve s vaším operátorom, môžete byť vyzvaný na zadanie PIN
kódu, čo je 4 až 8 miestny číselný kód vašej SIM karty, ktorý ju chráni pred
nezákonným použitím. Môže byť preddefinovaný vaším operátorom alebo
obchodníkom. Aktivovanie alebo upravenie PIN kódu nájdete v kapitole
„Zmena kódov“ na strane 11.
L
Ak vložíte nesprávny PIN kód 3 krát, vaša SIM karta sa zablokuje. Na jej
odblokovanie si musíte vyžiadať PUK kód od vášho operátora.
3
Vložte PIN kód. Ak sa pomýlite stlačte
e
. Pre potvrdenie stlačte
,
alebo
#
.
Karusel (kruhové menu)
Karusel je cyklus ikoniek zobrazovaných na displeji, každá ikonka predstavuje
voľbu ktorou obsluhujete váš telefón:
<
>
<
>
<
>
<
>
<
>
Prvé menu ktoré je prístupné po zapnutí telefónu sa volá „Hlavné“ menu.
Dostanete sa do neho stlačením
,
v pohotovostnom režime a obsahuje ikonky
zobrazené hore. Na vybratie ďalšej, alebo predošlej ikonky stlačte
<
alebo
>
sa vaša voľba zobrazí na dipleji, stlačte
,
a objaví sa ďalšie podmenu alebo
zoznam.
6
Zasuňte batériu na doraz do otvoru (1). Potom zatlačte
spodnú časť (2).
7
Vymeňte spodnú časť vášho telefónu zasunutím krytu
dokiaľ nezapadnú západky.
Nastavenie
Služby oper.
Mená
Odkazy
Zozn. hovorov
Rozšírené
Sample