Philips CT1208/SBUA10A7 user manual download (Page 4 of 30)

Languages: Slovak
Pages:30
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 4 of 30
2
Stručný prehľad
Zapnutie/Vypnutie
Stlačením
(
prístroj zapnete, dlhým stlačením
(
prístroj
vypnete.
Vloženie PINu
PIN kód vložíte použitím alfanumerickej klávesnice
a potvrdíte stlačením
,
alebo klávesy
#
.
Volanie
Alfanumerickou klávesnicou napíšte číslo a stlačte
)
.
Prijatie hovoru
Stlačte
)
keď telefón začne zvoniť.
Ukončenie hovoru
Stlačte
(
.
Rýchly prístup do
zoznamu
Mená
V pohotovostnom režime stlačte
e
. V zozname sa
pohybujete šípkami vľavo
<
a vpravo
>
potom stlačte
)
nad
vybraným menom.
Rýchly prístup do
zoznamu
Hovorov
Stlačte
)
v pohotovostnom režime.
Rýchly prístup
k nastaveniu
Hlasitosti
zvonenia
V pohotovostnom režime stlačte šípky vľavo
<
alebo vpravo
>
na zosilnenie alebo zoslabenie hlasitosti zvonenia. Voľbu
potvrdíte stlačením klávesy
,
.
Návrat do predošlého
menu
Stlačte
e
.
Návrat do pohoto-
vostného režimu
Stlačte dlho
e
.
Zablokovanie/
Odblokovanie klávesnice
V pohotovostnom režime stlačte dlho
e
.
Zmena použitého jazyka
Stlačte dlho
0
, vyberte jazyk a stlačte
,
.
Prístup do menu
Stlačte
,
pre vstup do menu. Šípkami zvoľte požadovanú
položku a stlačením
,
vstúpite do podmenu.
Pokračujete krokom 2 pokiaľ nedosiahnete požadovanú
funkciu.
Sample