Philips CT1208/SBUA10A7 user manual download (Page 30 of 30)

Languages: Slovak
Pages:30
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 30 of 30
Prehlásenie o Homologácii
My,
Philips Consumer Communications
sídlom
Route d’Angers
72081 Le Mans cedex 9
FRANCE
prehlasujeme na našu plnú a exkluzívnu zodpovednosť, že predmet tohto
prehlásenia, výrobok:
CT 1208
Cellular Mobile Radio GSM 900/GSM 1800
TAC: 449686
ktorý je predmetom tohoto prehlásenia, zodpovedá nasledujúcim normám:
EN 60950 a ETS 300 / 342-1
CTR’s 19/20 a CTR’s 31/32
Prehlasujeme týmto, že boli uskutočnené hlavné rádiové skúšky a že vyššie uvedený
výrobok zodpovedá požiadavkám smernice 1999/5/EC.
Realizácia prehlásenia o homologácii, na ktoré je odkaz v článku 10(5) a ktoré je
rozpísané v prílohe V smernica 1999/5/EC, hlavne články 3.1 a 3.2, bolo realizované
v spolupráci s organizáciou:
BABT, Claremont House, 34 Molesey Road, Walton-on-Thames, KT12
4RQ, UK
Identifikačné číslo:
0168
Technická dokumentácia týkajúca sa vyššie uvedeného zariadenia je k dispozícii u:
Philips Consumer Communications
Route d’Angers
72081 Le Mans cedex 9
FRANCE
V Le Mans, dňa 24. októbra 2001
Kéfi Ben Ali
Generálny riaditeľ akosti
Sample