Philips CT1208/SBUA10A7 user manual download (Page 26 of 30)

Languages: Slovak
Pages:30
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 26 of 30
24
Riešenie problémov
PROBLÉM
RIEŠENIE
Telefón nejde
zapnúť
Overte, či je batéria správne inštalovaná (pozrite na stranu 3).
Nabite telefón tak, aby ikonka batérie prestala blikať. Nakoniec sa
pokúste telefón znova zapnúť.
Displej ukazuje
BLOCKED
Niekto sa pokúšal použiť váš telefón, ale nepoznal kód PIN a
odblokovávací kód (PUK). Obráťte sa na operátora.
Symboly
n
a
q
nie sú zobrazené
Je prerušené spojenie so sieťou. Nachádzate sa buď v mieste
s nedostatočným signálom (v tuneli alebo medzi vysokými
budovami) alebo ste mimo dosah pokrytia siete. Zmeňte lokalitu
alebo sa obráťte na vášho operátora.
Displej nereaguje
(alebo reaguje
pomalšie) na povely
z klávesnice
Displej reaguje pomalšie pri nízkych teplotách. Táto reakcia je
normálna a nemá vplyv na funkciu telefónu. Skúste telefón znovu
v teplejšom prostredí. V ostatných prípadoch sa obráťte na
distribútora.
Telefón nechce
prejsť do
pohotovostného
režimu
Stlačte dlho
e
alebo vypnite telefón a presvedčte sa či je SIM karta
aj batéria správne založená a pokúste sa telefón zapnúť znova.
Displej
nezobrazuje
telefónne číslo
volajúceho
Toto záleží od siete, alebo na vašej zmluve s operátorom. Pokiaľ
sieť neposiela číslo volajúceho, telefón bude zobrazovať
Hovor 1
namiesto čísla. Obráťte sa na vášho operátora pre podrobnejšie
informácie.
Nemôžete poslať
textovú správu
Niektoré siete neumožňujú výmenu SMS z ostatnými sieťami.
Obráťte sa na vášho operátora pre podrobnejšie informácie.
Sample