Philips CT1208/SBUA10A7 user manual download (Page 25 of 30)

Languages: Slovak
Pages:30
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 25 of 30
23
Ekologické opatrenia
Nezabudnite rešpektovať miestne predpisy týkajúce sa ničenia obalov, batérií
a vyradených telefónov. Informujte sa o možnostiach recyklácie týchto materiálov.
Philips používa na batériách a obaloch výrobkov štandardné označenia za účelom
optimálnej recyklácie týchto materiálov.
Batérie:
Preškrtnutý kôš znamená, že batéria nesmie byť vyhodená zároveň
s ostatným domácim odpadom.
Obal:
šípky do trianglu (mobius) znamenajú, že obal je možné recyklovať.
Zelená bodka indikuje, že bol zaplatený finančný príspevok v prospech
Štátnej asociácie pre návratnosť a recykláciu obalov (vo Francúzsku Eco
Emballage).
Tieto šípky slúžia k identifikácii plastových obalov a indikujú, že
plastové obaly je možné recyklovať.
Sample