Philips CT1208/SBUA10A7 user manual download (Page 24 of 30)

Languages: Slovak
Pages:30
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 24 of 30
22
na kratšiu dobu a obmedzovanie zbytočnej navigácie po menu tiež umožňuje šetriť
energiu batérie, čo vám poskytne dlhší hovorový aj pohotovostný čas.
Upozornenie na batériu
Tento telefón je napájaný dobíjacou batériou (akumulátorom).
Používajte len doporučenú nabíjačku.
Nevhadzujte batériu do ohňa.
Nerozoberajte a nedeformujte batériu.
Overte si, či napájací konektor batérie nie je skratovaný kovovými predmetmi
(ako napr. kľúče vo vrecku).
Nevystavujte telefón nadmernej teplote (>60°C alebo 140°F) ani vlhkému či
agresívnemu prostrediu.
Používajte výhradne príslušenstvo firmy Philips. Akékoľvek iné príslušenstvo by
mohlo poškodiť telefón a pripraviť vás o záruku.
Nepoužívajte telefón ak je poškodená anténa.
Dotyk s poškodenou anténou
môže spôsobiť ľahké popáleniny. Nechajte bezodkladne vymeniť anténu
v špecializovanej opravovni a presvedčte sa, či súčiastka je od firmy Philips.
Nepoužívajte telefón ak šoférujete
mohlo by to rozptýliť vašu pozornosť a tým by sa zvýšilo riziko nehody. Uvádzame
niekoľko dôležitých rád:
Úplne sa venujte šoférovaniu a zastavte, ak chcete telefonovať.
Rešpektujte predpisy štátu, v ktorom šoférujete automobil a používate GSM
telefón.
Pokiaľ chcete telefonovať z automobilu, dajte si do vozidla nainštalovať hands-free
sadu, ktorá vám zjednoduší šoférovanie.
Ubezpečte sa, či telefón a hands-free sada neobmedzujú funkciu airbagov a iných
bezpečnostných zariadení.
V niektorých krajinách je používanie alarmu signalizujúce príchodzí hovor
zakázané na verejnom priestranstve. Zoznámte sa s miestnymi predpismi.
Norma EN 60950
V prípade vysokých teplôt alebo dlhšieho vystavenia vášho mobilného telefónu na
slnku (napr. za čelným sklom auta apod.), môže dôjsť k zvýšeniu teploty krytu, zvlášť
v prípade krytov s metalickými farbami. Dbajte preto zvýšenej opatrnosti pri
následnom zachádzaní s mobilným telefónom alebo tiež pri používaní v prostredí,
kde teplota okolia presahuje 40° C.
Sample