Philips CT1208/SBUA10A7 user manual download (Page 23 of 30)

Languages: Slovak
Pages:30
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 23 of 30
21
V prípade že používate
kardiostimulátor
či
naslúchadlo
alebo sa pohybujete
v blízkosti osoby s týmito pomôckami, mali by ste sa:
-
poradiť s lekárom a s výrobcom týchto zariadení, aby ste zistili ich citlivosť
voči elektromagnetickému žiareniu,
-
držte telefón v bezpečnej vzdialenosti od týchto zariadení (20 cm obvykle
považujeme za bezpečnostnú vzdialenosť, ale bude lepšie si tento údaj
nechať potvrdiť lekárom, alebo výrobcom).
Vždy vypnite telefón a neodpojujte batériu:
V priestoroch s rizikom
výbuchu
(benzínové čerpadlá, prašné priestory
a priestory s ovzduším nasýteným kovovým prachom).
Vo vozidle prepravujúcom výbušné látky (aj za pokoja) alebo vo vozidle
poháňanom kvapalným plynom LPG (presvedčte sa, či tieto vozidlá sú v súlade
s predpismi).
V priestoroch, kde je požadované vypnutie vysielacieho zariadenia, ako sú lomy
a iné priestory, kde môže nastať výbuch.
Overte si u výrobcu vášho vozidla, či
elektronické zariadenie
vášho automobilu
nemôže byť rušené elektromagnetickými vlnami.
Aby ste
zlepšili výkon vášho telefónu
, obmedzili vyžarovanie elektromagnetickej
energie,
znížili spotrebu el. energie z batérie a aby ste používali telefón
bezpečne:
Mali by ste používať telefón v normálnej polohe (mimo použitia sady Hands-free),
s anténou nad ramenom a slúchadlom pri uchu.
Nemali by ste sa dotýkať antény počas spojenia.
Nevystavujte telefón vysokým teplotám.
Manipulujte s telefónom opatrne. Medzinárodná záruka je neplatná v prípade
nevhodného použitia telefónu.
Neponárajte ho do tekutiny. Ak je telefón vlhký, vypnite ho, vyberte batériu
a nechajte vyschnúť 24 hodín, než telefón opäť použijete.
Telefón čistite pomocou jemnej handričky.
K odoslaniu alebo prijatiu hovoru je potrebné rovnaké množstvo energie.
Mobilný telefón spotrebuje menej energie v pohotovostnom stave pokiaľ zostane
na jednom mieste, keď sa pohybujete, váš telefón spotrebuje časť energie
k prenosu informácií týkajúcich sa vašej lokalizácie na sieť. Nastavením osvetlenia
Sample