Philips CT1208/SBUA10A7 user manual download (Page 22 of 30)

Languages: Slovak
Pages:30
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 22 of 30
20
Bezpečnostné opatrenia
Zodpovedáte
za používanie telefónu. Aby pri jeho používaní nedošlo k úrazu
osoby ani k poškodeniu telefónu, rešpektujte tieto bezpečnostné inštrukcie
a zoznámte s nimi tiež osoby, ktorým telefón požičiate, aby nedošlo
k neoprávnenému použitiu telefónu:
Uschovávajte telefón na bezpečnom mieste mimo dosah detí.
Vyvarujte sa zapisovaniu vášho kódu PIN. Snažte sa zapamätať si ho.
Vypnite telefón, pokiaľ ho dlhšiu dobu nebudete používať.
Použite menu
Bezpečnosť
na zmenu kódu PIN po zakúpení telefónu a aktivujte
bezpečnostné voľby.
Tento telefón zodpovedá všetkým platným zákonom a predpisom. I tak môže vyvolať
rušenie u iných elektronických zariadení. Preto vždy a všade rešpektujte
miestnu
legislatívu a predpisy
týkajúce sa používania mobilných telefónov.
Predpisy
týkajúce sa používania mobilných telefónov za volantom a v lietadle sú
obzvlášť prísne.
Telefón je
rádiový vysielač a prijímač s nízkym výkonom
. Pokiaľ je zapnutý,
vysiela a prijíma elektromagnetické vlny, ktoré prenášajú hlas a iné informácie do
centrály napojenej na telefónnu sieť. Sieť riadi výkon prenosu telefónu.
Riziko eventuálnych zdravotných komplikácií spôsobených mobilnými telefónmi
vyvoláva isté obavy. Na základe súčasného stavu výskumu technológií používajúcich
elektromagnetické vlny (tiež technológie GSM), boli zostavené bezpečnostné normy
majúce za úlohu zaistiť ochranu proti nebezpečnému elektromagnetickému žiareniu.
Tento mobilný telefón vyhovuje
všetkým bezpečnostným normám, všetkým
normám vzťahujúcim sa k rádiovým žiareniam
a tiež smernici Radio
Equipment and Telecomunications Terminal Equipment 1999/5/CE.
Na nedostatočne chránené alebo
citlivé zariadenie
môžu elektromagnetické vlny
vplývať. Táto interferencia môže mať vážne následky.
Mobilný telefón vždy vypnite
Pred nástupom do
lietadla
alebo predtým než ho uschováte do batožiny.
V
nemocniciach
, na klinikách a všetkých zdravotníckych strediskách, kde
môžete prísť do blízkosti
zdravotníckeho vybavenia
.
Sample