Philips CT1208/SBUA10A7 user manual download (Page 20 of 30)

Languages: Slovak
Pages:30
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 20 of 30
18
Kalkulačka
Táto položka poskytuje nasledovné funkcie:
Sčítanie
Stlačením klávesy
*
1 krát.
Odčítanie
Stlačením klávesy
*
2 krát.
Násobenie
Stlačením klávesy
*
3 krát.
Delenie
Stlačením klávesy
*
4 krát.
Rovná sa
Stlačením klávesy
#
.
Čísla sa vkladajú klávesnicou. Presnosť kalkulačky je na dve desatinné miesta
zaokrúhlené nahor. Pre opravu stlačte
e
a pre desatinnú bodku stlačte dlho
klávesu
0
.
Budík
Táto položka umožňuje nastaviť budík: voľbou
Raz
nastavíte budík len na jedno
zvonenie, voľbou
Denne
aktivujete budík na zvonenie každý deň.
L
Budík nebude zvoniť ak je zvonenie
Vypnuté
(pozrite na strane 9), tiež
nemôžete nastaviť hlasitosť budenia nezávisle od hlasitosti zvonenia. Zvoniaci
budík vypnete stlačením akejkoľvek klávesy.
Počítadlá hovorov
Toto menu umožňuje spravovať cenu a dĺžku vašich hovorov.
Celková doba volania
Pre skontrolovanie celkovej pretelefonovanej doby a pre vynulovanie.
L
Do celkovej doby volania sa nezapočítava čas, ktorý strávite pripojením
na WAP.
Celková cena
Pre skontrolovanie celkovej ceny za hovory a pre vynulovanie (závislé od zmluvy
s operátorom).
Ukáže akú sumu ste prevolali, na výpočet používa Vami zadanú cenu za impulz.
Zrušenie cenového limitu. Môže byť chránené PINom alebo PIN2 (záleží
od zmluvy s operátorom).
Vynulovanie
Celkovej ceny
na 0, vyžaduje kód PIN alebo PIN2.
Umožňuje nastaviť celkovú cenu za hovory, ktorú nechcete prekročiť.
Umožňuje zistiť zostatok po nastavení cenového limitu.
Kalkulačka
Budík
Počítadlá hov.
Celk. doba volania
Celková cena
Zobraziť
Zrušiť lim. ceny
Vynulovať
Nast. lim,. ceny
Zostatok
Sample