Philips CT1208/SBUA10A7 user manual download (Page 2 of 30)

Languages: Slovak
Pages:30
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 2 of 30
Zoznámte sa s telefónom
* Alfanumerická klávesnica sa automaticky odblokuje keď príjmete hovor. Tiesňové volanie môžete
uskutočniť aj pri zablokovanej klávesnici.
Firma Philips neustále zdokonaľuje svoje výrobky a preto informácie a charakteristiky obsiahnuté v tejto
príručke môžu byť bez predchádzajúceho upozornenia zmenené. Firma Philips sa snaží, aby informácie
obsiahnuté v tejto príručke boli správne, zároveň však neberie zodpovednosť za akúkoľvek chybu,
opomenutie alebo nezrovnalosť medzi touto príručkou a popisovaným výrobkom.
Slúchadlo
Tlačítko „Prijať“
)
Call context
- Pri zvonení,
stlačte keď chcete prijať hovor
Idle mode
-
V pohotovostnom
režime, stlačte pre prístup do
zoznamu hovorov alebo vytočte
číslo či meno zobrazené na displeji
Displej
V pohotovostnom režime
displej zobrazuje čas, dátum
a názov siete.
Tlačítko „Ukončiť“
(
a „Vypnúť/zapnúť“
Stlačením ukončíte hovor alebo
zapnete vypnutý telefón. Dlhším
stlačením telefón vypnete.
Anténa
Ovládač
Idle mode
- V pohotovostnom
režime použite
<
a
>
na
zosilnenie alebo zoslabenie
hlasitosti zvonenia.
Navigation mode
-
V navigačnom
režime použite
<
a
>
k pohybu kurzora po
položkách menu.
Klávesa
,
Idle mode
- V pohotovostnom
režime stlačte OK pre vstup
do menu.
Navigation mode
-
V navigačnom
režime stlačte OK pre
potvrdenie informácie.
Klávesa
e
Zrušiť/
Návrat
Idle mode
- V pohotovostnom
režime stlačte pre prístup
do menného zoznamu, pri
dlhšom stlačení zablokujete
alebo odblokujete
alfanumerickú klávesnicu*.
Navigation mode
-
V navigačnom
režime stlačte pre návrat
do predošlého menu.
Edit mode
- V editačnom
režime stlačením vymažete
jeden znak, dlhším stlačením
všetky znaky.
Alfanumerická
klávesnica
Stlačením klávesy vložíte číslo alebo
znak. Pri dlhšom stlačení sa aktivuje
naprogramovaná funkcia spojená
s touto klávesou (Pozrite „Rýchla
voľba“ na strane 9.).
Mikrofón
Sample