Philips CT1208/TOQS10TI user manual download

You can view the full version and download it in PDF format.
Page 25 of 30
23
Ekologické opatrenia
Nezabudnite rešpektovať miestne predpisy týkajúce sa ničenia obalov, batérií
a vyradených telefónov. Informujte sa o možnostiach recyklácie týchto materiálov.
Philips používa na batériách a obaloch výrobkov štandardné označenia za účelom
optimálnej recyklácie týchto materiálov.
Batérie:
Preškrtnutý kôš znamená, že batéria nesmie byť vyhodená zároveň
s ostatným domácim odpadom.
Obal:
šípky do trianglu (mobius) znamenajú, že obal je možné recyklovať.
Zelená bodka indikuje, že bol zaplatený finančný príspevok v prospech
Štátnej asociácie pre návratnosť a recykláciu obalov (vo Francúzsku Eco
Emballage).
Tieto šípky slúžia k identifikácii plastových obalov a indikujú, že
plastové obaly je možné recyklovať.
Sample