Philips CT1208/SBUA10A7 user manual download (Page 9 of 33)

Languages: Czech
Pages:33
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 9 of 33
7
Hlavní funkce
Pohotovostní stav
Po zapnutí telefonu a zadání vašeho PIN-kódu (viz
str. 6
)
, se rozsvítí
indikátor pohotovostního stavu: Nyní je váš telefon p
ř
ipraven k provozu.
V pohotovostním stavu m
ů
že být zobrazeno n
ě
kolik symbol
ů
najednou.
L
Pokud se nezobrazí symbol
n
, není k dispozici žádná sít’. Z
ř
ejm
ě
se nacházíte v míst
ě
mimo dosah sít
ě
(nap
ř
. v tunelu) - zm
ěň
te
místo. P
ř
i listování seznamy a menu se po 2 minutách ne
č
innosti
váš telefon automaticky p
ř
epne do pohotovostního stavu.
Symboly
Volba telefonního
č
ísla
L
P
ř
ed prvním telefonátem si vyzkoušejte, zda jste zadali sv
ů
j PIN-
kód - viz
str. 6, a p
ř
ípadn
ě
, zda jste ho zm
ě
nili, jak je popsáno na
str.
11
.
A
aktivována funkce
budíku
.
M
hlasová pošta - obdrželi jste nové
hlasové zprávy
.
Q
tiché vyzv. - p
ř
i zavolání váš
telefon nezvoní.
L
uzamknutí - chrání klávesy p
ř
ed
neúmyslným stisknutím.
V
vibrace
- zavolání bude
oznámeno vibra
č
ní funkcí.
R
roaming
- telefonujete prost
ř
ednictvím
jiné sít
ě
, nikoliv vaší domácí sít
ě
, mj.
když jste v zahrani
č
í.
s
SMS zpráva
- obdrželi jste novou
zprávu
.
H
domácí sít’
- nacházíte se ve vaší
domácí síti. Váš operátor sít
ě
vás
informuje o funkcích, které jsou k
dispozici.
S
SMS plná
- pam
ě
t’ zpráv je plná.
Vymažte staré zprávy, aby bylo
možné p
ř
ijmout nové.
B
akumulátor
-
č
árky ukazují stav nabití
(4
č
árky - plné dobití, žádné
č
árky =
dobít akumulátor)
.
F
neomezené p
ř
esm
ě
rování
hovor
ů
na
telefonní
č
íslo
-
všechny p
ř
íchozí hovory budou
p
ř
esm
ě
rovány na telefonní
č
íslo,
nikoliv do hlasové schránky.
N
a
sít’ GSM
: existuje p
ř
ipojení k síti
.
q
kvalita signálu
:
č
ím více je
zobrazeno
č
árek, tím lepší je síla
signálu.
f
neomezené p
ř
epojování hovor
ů
do hlasové schránky
- všechny p
ř
íchozí
hovory jsou p
ř
esm
ě
rovány do hlasové schránky.
Sample