Philips CT1208/SBUA10A7 user manual download (Page 7 of 33)

Languages: Czech
Pages:33
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 7 of 33
5
2
Vyjm
ě
te baterii tak, že nadzdvihnete p
ř
ední zámek a
baterii vytáhnete sm
ě
rem nahoru (
1
) a poté dop
ř
edu
(2).
3
Odejm
ě
te kryt jeho nadzvednutím u kraje telefonu tak,
jak je ukázáno na obrázku.
4
Poté kryt odejm
ě
te jeho oto
č
ením.
L
S p
ř
ístrojem zacházejte opatrn
ě
, abyste nepoškodili
kontakty kláves, nebot’ ty jsou po odstran
ě
ní p
ř
edního
krytu nechrán
ě
né.
5
Vyjm
ě
te klávesový blok z p
ř
edtím vyjmutého krytu a
nasa
ď
te jej do nového krytu pouzdra.
6
Nasa
ď
te nový kryt pouzdra na sv
ů
j telefon, p
ř
i
č
emž
zav
ě
síte kryt na horní záv
ě
sy na svém telefonu (
1
),
p
ř
itisknete kryt dol
ů
, až uslyšíte jasné klapnutí (2).
7
Vsu
ň
te baterii až na doraz do pouzdra baterie (
1
).
Stisknutím sm
ě
rem dol
ů
pak zaklapn
ě
te zámek (2).
Sample