Philips CT1208/SBUA10A7 user manual download (Page 6 of 33)

Languages: Czech
Pages:33
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 6 of 33
4
2
Poté p
ř
ipojte nabíje
č
ku k dob
ř
e p
ř
ístupné zásuvce:
Č
árky se pohybují
p
ř
i dobíjení baterie.
Č
árky trvale svítí
když je baterie úpln
ě
nabitá.
3
V závislosti na provozovateli sít
ě
a podmínkách provozu m
ů
žete
telefonovat po dobu mezi
1
hodinou 40 minut a 4 hodinami a
používat sv
ů
j telefon v pohotovostním stavu po dobu 8 až
1
5 dn
ů
.
L
Nabíje
č
ku je možné vypnout jen tím, že ji vytáhnete ze sít’ové
zásuvky; proto ji p
ř
ipojte k dob
ř
e p
ř
ístupné zásuvce. Po ukon
č
ení
dobíjení je možné ponechat nabíje
č
ku dále p
ř
ipojenou, aniž by to
zp
ů
sobilo poškození telefonu.
Personalizace vašeho telefonu
Vým
ě
nou p
ř
edního a zadního krytu pouzdra m
ů
žete sv
ů
j mobilní telefon
personalizovat.
L
P
ř
ed vým
ě
nou kryt
ů
vždy vyjm
ě
te akumulátor z p
ř
ístroje
.
1
Abyste mohli odsunout a vyjmout kryt pouzdra
akumulátoru, zatla
č
te na horní
č
ást krytu.
L
P
ř
ed vým
ě
nou kryt
ů
telefon vždy vypn
ě
te.
Sample