Philips CT1208/SBUA10A7 user manual download (Page 5 of 33)

Languages: Czech
Pages:33
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 5 of 33
3
Uvedení do provozu
L
D
ř
íve než za
č
nete sv
ů
j p
ř
ístroj používat, prostudujte si kapitolu
"Bezpe
č
nostní pokyny".
Vložení SIM - karty
Dobíjení baterie
L
Váš telefon bude napájen z dobíjecí baterie.
P
ř
ipojte telefon po dobu cca
1
0 až
1
4 hodin (nap
ř
. p
ř
es noc) k
síti,
č
ímž baterii op
ě
t zcela dobijete.
Pro zlepšení výkonnosti baterii, byste jej m
ě
li t
ř
ikrát vybít a
znovu dobít. Poté je t
ř
eba vždy baterii op
ě
t dobít d
ř
íve, než se
zobrazí "slabé dobití" (nap
ř
. jakmile se zobrazí jen jedna
č
árka).
Pokud nebudete telefon n
ě
kolik dní používat, vyjm
ě
te baterie z
p
ř
ístroje.
B
ě
hem dobíjení baterie, m
ů
žete telefon používat.
Když je baterie zcela vybitá, zobrazí se symbol baterie teprve
po 2 až 3 minutách dobíjení. Mezitím nelze telefonovat.
1
Po vložení baterie, p
ř
ipojte zástr
č
ku nabíje
č
ky k pravé ve spodní
č
ásti telefonu.
1
Vyjm
ě
te SIM kartu z obalu, vložte ji do držáku pod
kovovým krytem a zcela ji zasu
ň
te. Dbejte na to, aby
zkosený roh SIM-karty byl umíst
ě
n tak, jak je
znázorn
ě
no.
2
Zasu
ň
te zp
ě
t baterie až na doraz do pouzdra baterie (
1
)
a stiskn
ě
te zarážku (2).
3
Nasa
ď
te op
ě
t kryt baterie oddílu, až zapadne do
p
ř
íslušné pozice.
4
P
ř
ed prvním použitím telefonu odstra
ň
te z displeje
ochrannou fólii.
Sample