Philips CT1208/SBUA10A7 user manual download (Page 4 of 33)

Languages: Czech
Pages:33
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 4 of 33
2
Stru
č
ný návod na použití
Vypnout / zapnout
Zapnout: stisknout
(
.
Vypnout:
(
p
ř
idržet stisknuté.
Zadat PIN
Zadat kód PIN p
ř
es
č
íselná tla
č
ítka a potvrdit pomocí
,
nebo s
#
.
Vyto
č
it telefonní
č
íslo
Zadat
č
íslo p
ř
es
č
íselná tla
č
ítka a vytá
č
et pomocí
)
.
P
ř
evzít hovor
Když zazvoní telefon, stisknout
)
.
Hovor ukon
č
it
Stisknout
(
.
Rychlé vyvolání
seznamu
jmen
V pohotovostním stavu stisknout tla
č
ítko
e
.
Pomocí
<
nebo
>
zvolit jméno a pro vlastní volbu pak stisknout
)
.
Rychlé vyvolání
Registr
hovor
ů
V pohotovostním stavu stisknout tla
č
ítko
)
.
Vyzván
ě
ní - zm
ě
nit
Hlasitost
V pohotovostním stavu zvýšit/snížit hlasitost vyzván
ě
promocí tla
č
ítek
<
nebo
>
snížit a potvrdit stisknutím
,
.
Návrat k p
ř
edchá-
zejícímu menu
Stisknout tla
č
ítko
e
.
P
ř
epnutí do pohoto-
vostního stavu
P
ř
idržet stisknuté tla
č
ítko
e
.
Zablokování/
odblokování tla
č
ítka
V pohotovostním stavu p
ř
idržet stisknuté tla
č
ítko
e
.
Zm
ě
na jazyku telefonu
P
ř
idržet stisknuté tla
č
ítko
0
,
zvolit jazyk a potvrdit
stisknutím
,
.
Vyvolání menu
1
. Vyvolat menu stisknutím
,
.
2.
Pomocí tla
č
ítka
<
nebo s
>
vyvolat funkci, pak pod
ř
ízené menu otev
ř
ít
stisknutím
,
.
Opakovat krok 2., až se objeví požadovaná funkce
.
Sample