Philips CT1208/SBUA10A7 user manual download (Page 33 of 33)

Languages: Czech
Pages:33
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 33 of 33
Prohlášení o shod
ě
Výrobce a níže podepsaný:
Philips France
Mobile Telephony Business Creation Team
Route d’Angers
7208
1
Le Mans cedex 9
FRANCE
potvrzuje shodu výrobku:
CT
1
208
Cellular Mobile Radio GSM 900/GSM
1
800
TAC: 449686
s následujícími normami:
EN 60950 a ETS 300 / 342-
1
CTR’s
1
9/20 a CTR’s 3
1
/32
Zaru
č
ujeme také, že byly provedeny všechny požadované funk
č
n
ě
-
technické testy, které potvrdily soulad výše uvedeného výrobku se zásadními
požadavky normy
1
999/5/EWG.
Ř
ízení prohlášení o shod
ě
vztahující se na
č
lánek
1
0(5) a specifikaci
uvedenou v p
ř
íloze V sm
ě
rnice
1
999/5/EWG bylo provedeno podle odstavce
3.
1
a 3.2 ve spolupráci s následujícími institucemi:
BABT, Claremont House, 34 Molesey Road, Walton-on-Thames, KT
1
2
4RQ, UK
Identifika
č
č
íslo:
0
1
68
Technická dokumentace k výše uvedenému výrobku je vlastnictvím:
Philips France, Mobile Telephony Business Creation Team
Route d’Angers
7208
1
Le Mans cedex 9
FRANCE
Le Mans, 24.
ř
íjna 200
1
Jean-Omer Kifouani
Vedoucí odd
ě
lení zajišt’ování
kvality
Sample