Philips CT1208/SBUA10A7 user manual download (Page 32 of 33)

Languages: Czech
Pages:33
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 32 of 33
Prohlášení o shod
ě
koncového za
ř
ízení s ustanoveními na
ř
ízení vlády
č
.426/200 Sb., kterým se stanoví technické
požadavky na rádiová a na telekomunika
č
ní koncová za
ř
ízení.
Dovozce:
Philips
Č
eská republika s.r.o.
Divize Philips Consumer Communications
Šafránkova
1
1
55 00 Praha 5/
Č
eská republika
I
Č
O – 639 85 306
tímto prohlašuje, že výrobek
Druh za
ř
ízení:
GSM Radiotelefon – ú
č
astnická stanice pohyblivá
Typové ozna
č
ení:
CT
1
208
Specifikace:
Model Philips Fisio
1
20
Výrobce:
Philips Consumer Communications
Route d’Angers
7208
1
Le Mans Cedex 9/France
Ú
č
el použití:
Mobilní telefon pro GSM sít’ 900/
1
800
spl
ň
uje požadavky t
ě
chto norem a p
ř
edpis
ů
, p
ř
íslušných pro daný druh za
ř
ízení:
Rádiové parametry:
Č
SN ETSI EN 30
1
4
1
9-
1
Digitální bu
ň
kový systém (Fáze
2) –
Požadavky na p
ř
ipojení pro globální systém mobilních komunikací
(GSM) –
Č
ást
1
: Pohyblivé stanice pracující v pásmech
GSM 900 a DCS
1
800
EMC:
Č
SN ETS 300 / 342-
1
ed.
1
Rádiová za
ř
ízení a rádiové systémy
(RES) Elektromagnetická komaptibilita (EMC) evropského
digitálního bu
ň
kového telekomunika
č
ního systému (GSM
900 MHz a DCS
1
800 MHz) –
Č
ást
1
:
Pohyblivé a p
ř
enosné rádiové a p
ř
idružené za
ř
ízení
Elektrická bezpe
č
nost:
Č
SN EN 60950 + A
1
+A2+A3 Informa
č
ní technika –
Bezpe
č
nost za
ř
ízení informa
č
ní techniky v
č
etn
ě
elektrických kancelá
ř
ských za
ř
ízení
a že je bezpe
č
ný za podmínek obvyklého použití uvedených v návodu k obsluze k tomuto výrobku.
Shoda byla posouzena v souladu s § 3, bod
1
, písm. b), p
ř
íloha 2
na
ř
ízení vlády
č
. 426/2000 Sb.,
kterým se stanoví technické požadavky na rádiová a na telekomunika
č
ní koncová za
ř
ízení. Podmínky
používání za
ř
ízení se
ř
ídí ustanoveními Generální licence
č
.
1
/R/2000.
Prohlášení o shod
ě
je vydáváno na základ
ě
t
ě
chto podklad
ů
:
Zkušební protokol
č
. 0
1
006304, Dept. Reference 4090/799
ITS Testing & Certification Ltd
ITS House Cleeve Rd, Leatherhead, Surrey KT 22 7SB
U.K.
Reg.No. 3272281
Zkušební protokol
č
.P0
1
4600
1
24,
Formal in-house test report
vydaný
laborato
ř
í
Philips Consumer Communications
Route d‘ Angers
7208
1
Le Mans
France
Z
ř
ízení prohlášení o shod
ě
bylo realizováno ve spolupráci s organizací: BABT, Claremont House, 34
Molesey Road, Walton-on-Thames, KT
1
2 4RQ, UK. Identifika
č
č
íslo: 0
1
68
Toto prohlášení je vydáno na
výhradní odpov
ě
dnost dovozce.
V Praze dne
1
.3. 2002
Šárka Konvalinková
P
roduct Marketing Manager PCC CEE
Philips
Č
R, Šafránkova
1
, Praha 5
T: 02 33 099 999, F: 02 33 099
1
42
www.philips.cz
Sample