Philips CT1208/SBUA10A7 user manual download (Page 31 of 33)

Languages: Czech
Pages:33
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 31 of 33
29
Originální p
ř
íslušenství Philips
Když jde o výkon… Originální p
ř
íslušenství Philips bylo vyvinuto speciáln
ě
za
ú
č
elem maximalizování výkonu vašeho mobilního telefonu Philips.
Používejte výhradn
ě
originální p
ř
íslušenství Philips, které bylo vyvinuto speciáln
ě
pro telefony Philips a
zaru
č
uje maximální výkonnost a platnost záruk. Philips Consumer Communications neru
č
í za škody
zp
ů
sobené použitím nep
ř
ípustného p
ř
íslušenství. Originální p
ř
íslušenství Philips obdržíte tam, kde jste
získali sv
ů
j telefon Philips.
Adaptér do automobilu
1
2-24 V
Umož
ň
uje nabíjení baterie za provozu telefonu.
Je použitelný prakticky ve všech typech
automobil
ů
.
CKLR 12/P - 9911 240 34118
Kompaktní sada Hands-free pro váš Philips
Vyvinuta speciáln
ě
pro používání vašeho
mobilního telefonu Philips jako Hands-free
za
ř
ízení, díky integrovanému reproduktoru a
mikrofonu vašeho mobilního telefonu.
Jednoduše p
ř
ipojte vaše Hands-free za
ř
ízení k
zásuvce zapalova
č
e cigaret
.
Toto kompaktní, snadno obsluhovatelné
za
ř
ízení zaru
č
uje vynikající kvalitu tónu p
ř
i
sou
č
asném dobíjení akumulátoru vašeho
telefonu.
CKSK 20/P - 9911 240 34306
Sluchátka Deluxe a Xtra-Deluxe
Tla
č
ítko pro zdvihnutí sluchátka je
zjednodušenou alternativou k telefonní
klávesnici: stisknutím tohoto tla
č
ítka m
ů
žete
p
ř
ijímat p
ř
íchozí hovory. Pokud tla
č
ítko dlouze
stisknete v pohotovostním stavu, bude
aktivována volba
č
ísla (pro hovory).
Sluchátka Xtra Deluxe jsou zdokonalenou verzí
s vysoce kvalitním provedením.
Sluchátka
Deluxe
HSLD 15/P - 9911 241 30024
Sluchátka Xtra-Deluxe
HSUX 38/P - 9911 241 31006
Taška s úchytem na pásek
- PBFR
1
2/P - 99
11
240 36049
Chrání váš telefon p
ř
ed poškrábáním a poškozením.
Díky úchytu na pásek m
ů
žete nosit telefon neustále p
ř
i sob
ě
.
Pružná zadní strana je vhodná pro všechny typy akumulátor
ů
.
ATEST
8 SD
2.609
Sample