Philips CT1208/SBUA10A7 user manual download (Page 30 of 33)

Languages: Czech
Pages:33
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 30 of 33
28
Rejst
ř
ík
L
*
Obdržíte u vašeho operátora sít
ě
**
Závisí na smlouv
ě
. Informujte se laskav
ě
u vašeho operátora sít
ě
.
DTMF
Dual Tone Multi Frequency. Telefon p
ř
edává signály DTMF do sít
ě
.
Možnosti uplatn
ě
ní: záznamník, sd
ě
lení kódu, atd.
Sít’ GSM
Globální systém pro mobilní komunikace. Celosv
ě
tov
ě
rozší
ř
ený
telekomunika
č
ní standard, používaný rovn
ě
ž u vašeho telefonu.
Národní sít’
Sít’,ke které jste smluvn
ě
p
ř
ipojeni.
Rozsah
národní
sít
ě
**
Speciální oblast/rozsah v rámci vaší národní sít
ě
. Když vám operátor
sít
ě
nabídne tento ukazatel výkonu, zobrazí se na displeji vašeho
telefonu symbol národní sít
ě
. Tak budete v
ě
d
ě
t, že se nacházíte v
oblasti národní sít
ě
.
Pohoto-
vostní mód/
stav
Toto je ukazatel na displeji, který se objeví v klidovém stavu po
p
ř
ihlášení telefonu do sít
ě
.
P
ř
epínání
P
ř
epínání mezi aktivním a zadrženým hovorem.
PIN kód
*
Osobní identifika
č
č
íslo. Tajný kód SIM karty.
PIN2 kód
*
Tajný kód pro p
ř
ístup ke speciálním funkcím závislým na SIM kart
ě
.
Ve
ř
ejná
jména
Funkce, jíž lze omezit volbu na definovaná volací
č
ísla.
PUK-/PUK2
kód
*
Tajný kód, který slouží k odblokování zablokované SIM karty poté, co
zadáte t
ř
ikrát chybn
ě
PIN kód.
Roaming
Použití vašeho telefonu mimo vaší národní sít’.
SIM karta
*
Subscriber Identification Module. SIM kartu pot
ř
ebujete, abyste mohli
telefonovat vaším GSM telefonem a používat funkce poskytované
vaším operátorem sít
ě
.
SMS
**
Short Message Service. Funkce poskytované vaším operátorem sít
ě
pro vysílání a p
ř
ijímání krátkých textových zpráv.
Zadání textu
T9
TM
Inteligentní program zadání textu, po písmenech, kdy sta
č
í jedno
stisknutí odpovídající klávesnice (viz
str.
1
4
).
Sample