Philips CT1208/SBUA10A7 user manual download (Page 3 of 33)

Languages: Czech
Pages:33
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 3 of 33
1
Obsah
Stru
č
ný návod na
použití
....................
2
Uvedení do provozu 3
Vložení SIM - karty ... 3
Dobíjení baterie
........
3
Personalizace vašeho
telefonu
....................
4
Zapnutí/vypnutí a
PIN kód
....................
6
Karusel
.....................
6
Hlavní funkce
.........
7
Pohotovostní stav
.....
7
Symboly
...................
7
Volba telefonního
č
ísla
..........................
7
Hovor p
ř
ijmout
a ukon
č
it
...................
8
Nouzové volání
........
8
Aktivace/deaktivace
zablokování tla
č
ítek .. 9
Rychlotla
č
ítka
...........
9
Nastavení
.............
1
0
Úvod
.......................
1
0
Zvuky
......................
1
0
Displej
....................
1
0
Ochrana
.................
11
Č
as a datum
...........
11
Registrovat
............
11
Hovory
....................
1
2
Jména, seznamy
volání a zprávy
.....
1
3
Úvod
.......................
1
3
Zadání textu
...........
1
3
Jména
.....................
1
5
Zprávy
....................
1
6
Seznam p
ř
íchozích
volání - Registr
hovor
ů
....................
1
8
Rozší
ř
ené
.............
1
9
Úvod
.......................
1
9
Kalkula
č
ka
..............
1
9
Budík
......................
1
9
Po
č
ítadla
................
1
9
Služby operátora ..20
Volba tónu (DTMF) . 20
Zavolání druhého
telefonního
č
ísla
.....
20
P
ř
íjem druhého
hovoru
....................
2
1
Automatické opako-
vání volby
...............
2
1
Bezpe
č
nostní
pokyny
..................
22
Odstra
ň
ování
závad
....................
26
Rejst
ř
ík
.................
28
Originální p
ř
ís-
lušenství Philips
....
29
Prohlášení o
shod
ě
....................
30
Sample