Philips CT1208/SBUA10A7 user manual download (Page 29 of 33)

Languages: Czech
Pages:33
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 29 of 33
27
P
ř
i dobíjení: žádné
č
árky v symbolu
akumulátoru, a
symbol sít
ě
bliká.
Akumulátor nelze dobíjet p
ř
i okolní teplot
ě
pod 0°C nebo nad
50°C. Pokud toto není p
ř
í
č
inou problému, obrat’te se na
prodejnu, kde jste váš telefon zakoupili.
Nejste si jistí, zda
všechna zavolání
jsou p
ř
epojena na
váš mobilní
telefon
.
Abyste p
ř
ijali všechna zavolání, musí být deaktivovány
funkce "podmín
ě
né p
ř
esm
ě
rování" nebo
"neomezené
p
ř
esm
ě
rování" (viz
str.
1
2). Tyto funkce závisí na síti a na vaší
smlouv
ě
. P
ř
i aktivované funkci se m
ů
že objevit jeden z
následujících symbol
ů
:
F
neomezené p
ř
esm
ě
rování k jinému telefonnímu
č
íslu.
f
neomezené p
ř
esm
ě
rování k hlasové schránce.
Dbejte prosím na to, aby se osv
ě
tlení pozadí a vibra
č
funkce automaticky dezaktivovaly, když telefon dosáhne
teploty
60°C. I když i v tomto p
ř
ípad
ě
obdržíte zavolání,
nebudete upozorn
ě
ni na p
ř
íchozí hovor, nap
ř
. když jste
vypnuli zn
ě
lku.
P
ř
i pokusu vyvolat
funkci menu se
zobrazí, že
není
povoleno
.
N
ě
jaké funkce závisí na operátorovi. Jsou tedy
k dispozici
jen tehdy, když jsou podporovány sítí a jsou obsaženy ve vaší
smlouv
ě
. Informujte se o tom u vašeho operátora.
Displej ukazuje
chyba SIM
.
Zkontrolujte, zda je SIM karta správn
ě
nainstalována (viz
str. 3). Pokud problém p
ř
etrvává i nadále, je možné, že je
vaše SIM karta poškozená. Obrat’te se na vašeho operátora.
Displej ukazuje
chyba IMSI
.
Tento problém je závislý na vaší smlouv
ě
. Obrat’te se na
vašeho operátora.
Displej ukazuje
vložit SIM
.
Zkontrolujte, zda je SIM karta správn
ě
nainstalována (viz
str. 3). Pokud problém p
ř
etrvává i nadále, je možné, že je
vaše SIM karta poškozená. Obrat’te se na vašeho operátora.
Sample