Philips CT1208/SBUA10A7 user manual download (Page 28 of 33)

Languages: Czech
Pages:33
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 28 of 33
26
Odstra
ň
ování závad
PROBLÉM
ODSTRAN
Ě
Telefon nelze
zapnout
Vyjm
ě
te akumulátor a znovu jej nainstalujte (viz
str. 3). Poté
dobijte akumulátor až p
ř
estane blikat symbol akumulátoru.
Odpojte nabíje
č
ku a zapn
ě
te telefon.
P
ř
i zapnutí se na
displeji objevuje
nápis
ZABLOKOVÁNO
.
N
ě
kdo se pokusil použít váš telefon, ale bu
ď
neznal PIN kód
nebo odblokovací kód (PUK). Obrat’te se na vašeho
operátora sít
ě
.
Nezobrazují se
symboly
n
a
q
.
Není p
ř
ipojení k síti. Bu
ď
se nacházíte v míst
ě
bez signálu (v
tunelu nebo ve vysoké budov
ě
) nebo mimo dosah rádiových
vln. Zm
ěň
te místo. Pokud problém p
ř
etrvává, obrat’te se na
vašeho operátora sít
ě
.
Displej nereaguje
(nebo reaguje
zpožd
ě
n
ě
) na
stisknutí klávesy.
P
ř
i velmi nízkých teplotách pracuje displej pomaleji. To je
normální a nemá to žádný vliv na funkce vašeho telefonu.
Vyhledejte teplejší místo a zkuste to ješt
ě
jednou. Pokud
problém p
ř
etrvává, obrat’te se na prodejnu, kde jste telefon
zakoupili.
Telefon nelze
zapnout v
pohotovostním
modu.
P
ř
idržte stisknutou klávesu
e
nebo telefon vypn
ě
te.
Zkontrolujte, zda je správn
ě
založena SIM karta a
akumulátor a telefon op
ě
t zapn
ě
te.
Váš telefon
nezobrazuje
telefonní
č
íslo
volajícího.
Tato funkce je závislá na síti a je t
ř
eba o ni zažádat. Pokud
telefonní
č
íslo volajícího není p
ř
enášeno sítí, ukáže se na
displeji místo n
ě
j
volání
1
. Informujte se u vašeho operátora
sít
ě
.
Nem
ů
žete odeslat
žádné zprávy
(SMS)
.
V n
ě
kterých sítích není vým
ě
na zpráv p
ř
esahující danou sít’
možná. Informujte se u vašeho operátora sít
ě
.
Sample