Philips CT1208/SBUA10A7 user manual download (Page 27 of 33)

Languages: Czech
Pages:33
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 27 of 33
25
V n
ě
kterých zemích je zakázáno používat alarmové systémy, reflektory
nebo houka
č
ky upozor
ň
ující na p
ř
íchozí hovory na ve
ř
ejných ulicích.
Norma EN 60950
P
ř
i vysokých okolních teplotách nebo p
ř
i delším uložení na slunci (nap
ř
. za
sklen
ě
nou
č
elní deskou auta) se m
ů
že pouzdro vašeho telefonu siln
ě
zah
ř
át,
což platí zejména pro kovová pouzdra. V takovém p
ř
ípad
ě
opatrn
ě
odneste
telefon do stínu a nepoužívejte jej, pokud okolní teplota je vyšší než 40°C.
Ochrana životního prost
ř
edí
Bezpodmíne
č
n
ě
dodržujte místní p
ř
edpisy o likvidaci obalových materiál
ů
,
použitých akumulátor
ů
/baterií, a vysloužilých telefon
ů
. Na veškeré použité
baterie a akumulátory se vztahuje zákonná povinnost zp
ě
tného výkupu.
Nesm
ě
jí se vyhazovat do domácího odpadu.
Philips ozna
č
uje baterie/akumulátory a obaly p
ř
ístroje standardními symboly,
doporu
č
ujícími náležitý zp
ů
sob likvidace
.
Baterie
/
akumulátor
:
P
ř
eškrtnutá popelnice znamená, že baterie/akumulátory nelze
vyhazovat do domácího odpadu.
Balení:
Symbol se šipkami do trianglu (mobius) pásk
ů
znamená, že takto
ozna
č
ený obalový materiál je možné recyklovat.
Zelený puntík znamená, že se finan
č
ním p
ř
ísp
ě
vkem p
ř
isp
ě
lo na
národní instituce pro op
ě
tné využití a recirkulaci obalových
materiál
ů
. (nap
ř
. EcoEmbalage ve Francii).
Trojúhelník s t
ř
emi šípy na um
ě
lohmotných dílech a plastických
taškách znamená, že jsou tyto suroviny vhodné pro op
ě
tné
využití a jako takové je ozna
č
uje.
Sample