Philips CT1208/SBUA10A7 user manual download (Page 26 of 33)

Languages: Czech
Pages:33
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 26 of 33
24
Spot
ř
eba energie je stejná pro p
ř
íchozí i odchozí hovory. Spot
ř
ebu energie
m
ů
žete snížit, když budete nechávat telefon zapnutý v pohotovostním
stavu na stejném míst
ě
. Pokud telefonem zapnutým v pohotovostním
stavu pohybujete, spot
ř
ebovává se energie p
ř
i zjišt’ování aktuální polohy
vzhledem k síti. Dále je možné ušet
ř
it energii nastavením krátké doby
osv
ě
tlení pozadí a zamezením zbyte
č
ného listování v menu; tím lze
prodloužit délku hovor
ů
i provozu.
Požadavky na akumulátor
Váš telefon je napájen z opakovan
ě
dobíjených akumulátor
ů
.
Používejte výhradn
ě
výrobcem p
ř
edepsanou nabíje
č
ku.
Nikdy nelikvidujte akumulátory/baterie v ohni.
Nesnažte se akumulátor slisovat a nikdy jej neotevírejte.
Dbejte na to, aby nemohlo dojít ke kontaktu akumulátoru s jinými kovovými
p
ř
edm
ě
ty (nap
ř
. klí
č
em ve vaší tašce).
Nevystavujte akumulátor extrémn
ě
vysokým teplotám (>60° nebo
1
40°F),
neskladujte jej ve vlhkém nebo leptavém prost
ř
edí.
Používejte výhradn
ě
originální p
ř
íslušenství Philips - použití jiných díl
ů
p
ř
íslušenství by mohlo váš telefon poškodit. Krom
ě
toho by použití cizích díl
ů
p
ř
íslušenství vedlo ke zrušení záruky na váš telefon Philips.
Nepoužívejte telefon, pokud je poškozená anténa.
Dotýkání se
poškozené antény by mohlo zp
ů
sobit lehké popálení k
ů
že. Poškozenou
anténu okamžit
ě
nechte vym
ě
nit u odborníka. P
ř
esv
ě
d
č
te se, že p
ř
i vým
ě
n
ě
je použito originálních náhradních díl
ů
Philips.
Žádný telefon nesmí být používán b
ě
hem
ř
ízení vozidla
V d
ů
sledku snížené koncentrace m
ů
že dojít k dopravním nehodám. Proto je
nutné striktn
ě
dodržovat následující pokyny:
Pln
ě
se soust
ř
e
ď
te na
ř
ízení vozidla. P
ř
ed použitím telefonu vyhledejte
vhodné místo k zaparkování.
V zemích, kde chcete používat váš GSM telefon b
ě
hem
ř
ízení vozidla, je
nutné striktn
ě
dodržovat místní p
ř
edpisy.
Pokud musíte
č
asto telefonovat p
ř
i jízd
ě
autem, m
ě
li byste si nechat do
auta namontovat telefonní hands-free sadu. Toto za
ř
ízení bylo vyvinuto
práv
ě
pro tento ú
č
el.
M
ě
jte na pam
ě
ti, že jak váš telefon, tak hands-free sada ovliv
ň
ují
funk
č
nost airbag
ů
nebo jiných bezpe
č
nostních za
ř
ízení nacházejících se
ve vašem vozidle.
Sample