Philips CT1208/SBUA10A7 user manual download (Page 25 of 33)

Languages: Czech
Pages:33
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 25 of 33
23
Následující bezpe
č
nostní opat
ř
ení se vztahují na osoby s
kardiostimu-
látorem
nebo
naslouchacím za
ř
ízením
nebo pro p
ř
ípady, kdy se
nacházíte v bezprost
ř
ední blízkosti osob s t
ě
mito p
ř
ístroji.
-
Informujte se u svého léka
ř
e nebo výrobce léka
ř
ských p
ř
ístroj
ů
o
p
ř
ípadném vlivu rádiových vln.
- P
ř
i používání vašeho mobilního telefonu dodržujte bezpe
č
nostní
vzdálenost od implantovaného kardiostimulátoru (obecn
ě
se
považuje za bezpe
č
ný odstup 20 cm, m
ě
li byste se ale znovu
informovat u vašeho léka
ř
e nebo výrobce léka
ř
ských p
ř
ístroj
ů
).
Váš telefon vždy vypn
ě
te a nechte akumulátor v p
ř
ístroji
Na všech místech, kde hrozí nebezpe
č
í výbuchu (nap
ř
. u
č
erpacích stanic,
ale také v prašném prost
ř
edí s obsahem kovového prachu).
Ve vozidle, které p
ř
eváží ho
ř
lavé produkty (a to, i když je vozidlo
zaparkováno) nebo ve vozidle s plynovým pohonem. Nejprve ale
zkontrolujte, zda vozidlo spl
ň
uje bezpe
č
nostní p
ř
edpisy.
Na místech, kde je p
ř
edepsáno vypnutí radiotechnických p
ř
ístroj
ů
, nap
ř
.
na staveništích nebo na jiných místech, kde se provád
ě
jí trhací práce.
Informujte se u výrobce vašeho vozidla, zda
elektronické vybavení
vašeho
vozidla nem
ů
že být rušeno radiotechnickým vln
ě
ním.
Pro
zlepšení výkonu vašeho telefonu, snížení emisí radiotechnické
energie, ochran
ě
akumulátoru a pro bezpe
č
né používání je t
ř
eba
dodržovat následující pokyny:
Pro vaši vlastní bezpe
č
nost a optimální funk
č
ní vlastnosti vašeho telefonu
vám doporu
č
ujeme mít telefon zapnutý v normální provozní poloze (vyjma
módu volného hovoru nebo p
ř
i použití za
ř
ízení pro konferen
č
ní provoz):
P
ř
i p
ř
iložení sluchátka k uchu by anténa m
ě
la sm
ěř
ovat p
ř
es vaše rameno
nahoru.
Aby nedošlo k ovlivn
ě
ní výkonnosti vašeho telefonu, nem
ě
li byste se
b
ě
hem hovoru antény dotýkat.
Nevystavujte telefon extrémním teplotám.
Se svým telefonem zacházejte opatrn
ě
. Mezinárodní záruky se nevztahují
na poškození zp
ů
sobené neopatrností.
Uchovávejte sv
ů
j telefon v dostate
č
né vzdálenosti od kapalin; pokud se
váš telefon namo
č
í, vypn
ě
te jej a vyjm
ě
te akumulátor. P
ř
ed op
ě
tovným
použitím nechte telefon i akumulátor schnout po dobu 24 hodin.
K
č
išt
ě
ní telefonu používejte m
ě
kký had
ř
ík.
Sample