Philips CT1208/SBUA10A7 user manual download (Page 24 of 33)

Languages: Czech
Pages:33
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 24 of 33
22
Bezpe
č
nostní pokyny
Za sv
ů
j mobilní telefon GSM nesete
veškerou odpov
ě
dnost
. Abyste vy
nebo váš telefon neutrp
ě
li žádné škody nebo naopak nezp
ů
sobili škodu
jiným, pe
č
liv
ě
si prostudujte následující bezpe
č
nostní pokyny a dbejte na to,
aby je znali i všichni spoluuživatelé telefonu. Abyste ochránili sv
ů
j telefon
p
ř
ed neoprávn
ě
ným p
ř
ístupem, dodržujte následující:
Uchovávejte sv
ů
j telefon na bezpe
č
ném míst
ě
a mimo dosah malých d
ě
tí.
Váš kód PIN si nezapisujte, rad
ě
ji si jej zapamatujte.
P
ř
i delším nepoužívání telefonu, jej vypn
ě
te a vyjm
ě
te akumulátor.
Po získání telefonu byste m
ě
li pomocí menu
bezpe
č
nost
zm
ě
nit kód PIN a
aktivovat ochranné funkce.
Váš mobilní telefon splnuje všechny zákonné p
ř
edpisy a bezpe
č
nostní
standardy. Vzájemným ovliv
ň
ováním elektronických p
ř
ístroj
ů
se m
ů
že
vyskytnout jejich rušení. Proto byste m
ě
li p
ř
i používání vašeho mobilního
telefonu - v domácím prost
ř
edí i na cestách - dodržovat
místní p
ř
edpisy a
na
ř
ízení
.
Zejména v automobilech a letadlech platí p
ř
ísné p
ř
edpisy pro
používání mobilních telefon
ů
.
Váš mobilní telefon
vysílá a p
ř
ijímá rádiové vlny o nízkém nap
ě
. Když je
v
č
innosti, vysílá a p
ř
ijímá rádiové vlny. Rádiové vlny p
ř
enášejí váš hlas nebo
datové signály do telefonní centrály v p
ř
ipojené telefonní síti. Sít’ kontroluje
p
ř
enosový výkon vašeho telefonu.
V poslední dob
ě
se zájem ve
ř
ejnosti obrací na p
ř
ípadná zdravotní rizika pro
uživatele mobilních telefon
ů
. V rámci sou
č
asného stavu výzkumu v oblasti
technologie rádiových vln, jmenovit
ě
technologie GSM byly znovu
p
ř
ezkoumány stávající bezpe
č
nostní standardy a byly zavedeny další
bezpe
č
nostní standardy, které zaru
č
ují ochranu p
ř
ed radioelektrickými
emisemi. Váš mobilní telefon spl
ň
uje
všechny stanovené bezpe
č
nostní
standardy
i sm
ě
rnice pro radiotechnické vybavení a telekomunika
č
vysílací p
ř
ístroje
1
999/5/EWG.
Nedostate
č
n
ě
odstín
ě
né nebo
citlivé elektronické p
ř
ístroje
mohou být
rádiovými vlnami rušeny. Tyto poruchy mohou vést ke vzniku úraz
ů
osob.
Váš telefon vždy vypn
ě
te
p
ř
ed nástupem do
letadla
nebo podáním zavazadla, ve kterém je uložen
.
v
nemocnicích
, na klinikách nebo jiných zdravotních st
ř
ediscích, a na
všech místech nacházejících se v bezprost
ř
ední blízkosti
léka
ř
ských
p
ř
ístroj
ů
.
Sample