Philips CT1208/SBUA10A7 user manual download (Page 23 of 33)

Languages: Czech
Pages:33
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 23 of 33
21
P
ř
íjem druhého hovoru*
Zatímco telefonujete, je možné p
ř
ijmout druhý hovor. U druhého hovoru
slyšíte akustický signál, který se zobrazí i na displeji. Pomocí
)
druhý
hovor p
ř
ijmete, pomocí
(
jej m
ů
žete odmítnout.
Automatické opakování volby*
Když je vyto
č
ené telefonní
č
íslo obsazené, m
ů
žete použít automatické
opakování volby. P
ř
i každém pokusu o opakování volby uslyšíte
zazvon
ě
ní a speciální zazvon
ě
ní vás informuje o tom, že spojení je
nastaveno. Poté stiskn
ě
te
)
pro p
ř
ijetí hovoru. Stisknutí libovolné
klávesy nebo funkce ukon
č
í automatické opakování volby.
L
* Závisí na smlouv
ě
. Váš operátor sít
ě
vám rád poskytne pot
ř
ebné
informace.
Sample