Philips CT1208/SBUA10A7 user manual download (Page 22 of 33)

Languages: Czech
Pages:33
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 22 of 33
20
Vynulování nákladového limitu. M
ů
že být chrán
ě
no kódem PIN nebo PIN
2 (závisí na smlouv
ě
).
Pro vynulování po
č
ítadla u aktuálních
celková cena
; nutný kód PIN nebo
PIN 2.
Pro zadání limitu náklad
ů
, použitých v menu
z
ů
statek
.
Pro kontrolu zbývajícího kreditu (srovnání s p
ř
edtím nastaveným
limitem).
Pro nastavení nebo zm
ě
nu poplatku za jednotku. Nejprve zadejte m
ě
nu
(max. 3 znaky) a poté poplatek za jednotku.
Informace o poslednímu hovoru
Zobrazení délky a/nebo náklad
ů
posledního hovoru (závisí na smlouv
ě
).
Služby operátora
Volba tónu (DTMF)
Váš telefon p
ř
enáší signály DTMF (Dual Tone Multiple Frequency),
rovn
ě
ž známé jako "volba tónu".
Tyto signály jsou nutné pro funkce,
které m
ů
žete používat na svém telefonu, nap
ř
. funkce pager, vyvolání
záznamníku a p
ř
esm
ě
rování pomocí zadávání p
ř
íkaz
ů
. P
ř
íklad vyvolání
záznamníku:
Na displeji se zobrazí:
0
1
23456789w9876p3
.
Stiskn
ě
te
)
pro volbu.
Zavolání druhého telefonního
č
ísla*
B
ě
hem hovoru nebo b
ě
hem
doby podržení hovoru, je možné zadat
další telefonní
č
íslo a vyto
č
it je pomocí
)
.
M
ů
žete pak p
ř
epínat od
jednoho hovoru k druhému (st
ř
ídat.)
-
Pro st
ř
ídání: stiskn
ě
te
,
a zvolte
p
ř
epnout
.
-
Ukon
č
ení aktivního hovoru: stiskn
ě
te
(
.
-
Ukon
č
ení podrženého hovoru: zvolte
p
ř
epnout
a poté stiskn
ě
te
(
.
Zrušit limit
Vynulovat
Nast. limit
Z
ů
statek
Cena
Posl. Hovor
zadat telefonní
č
íslo
#
dlouze
stisknout
zadat
heslo
#
dlouze
stisknout
zadat kód pro
"novou zprávu"
nap
ř
.
0
1
23456789
symbol
"po
č
kej"
nap
ř
.
9876
symbol
"pauza"
3
Sample