Philips CT1208/SBUA10A7 user manual download (Page 21 of 33)

Languages: Czech
Pages:33
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 21 of 33
19
Rozší
ř
ené
Úvod
Kalkula
č
ka
Toto menu vám nabízí následující funkce:
S
č
ítání
Stiskn
ě
te tla
č
ítko
*
.
Od
č
ítání
Stiskn
ě
te dvakrát tla
č
ítko
*
.
Násobení
Stiskn
ě
te t
ř
ikrát tla
č
ítko
*
.
D
ě
lení
Stiskn
ě
te
č
ty
ř
ikrát tla
č
ítko
*
.
Výsledek
Stiskn
ě
te tla
č
ítko
#
.
Zadejte
č
ísla prost
ř
ednictvím
č
íselných kláves. P
ř
i výpo
č
tech se berou
na v
ě
domí desetinná místa, v p
ř
ípad
ě
pot
ř
eby se zaokrouhlí. Stisknutím
e
se opraví chybná zadání. Pro zadání te
č
ek (desetinných
č
árek)
dlouze stiskn
ě
te klávesu
0
.
Budík
Pomocí tohoto menu m
ů
žete nastavit budík:
Jednou
se aktivuje budík na
nastavenou hodinu a nastavený den,
denn
ě
se aktivuje budík na každý
den na nastavenou hodinu.
L
Funkce budíku bude aktivní i v p
ř
ípad
ě
, že je telefon vypnut. Budík
nebude zvonit v p
ř
ípad
ě
, že je hlasitost vyzván
ě
ní nastavena na
Vypnuto
(viz
str.
1
0). Hlasitost budíku není možné nastavit
nezávisle od vyzván
ě
ní. Stiskn
ě
te jakoukoliv klávesu,
č
ímž
vyzván
ě
ní budíku ukon
č
íte.
Po
č
ítadla
Pomocí tohoto menu m
ů
žete kontrolovat náklady a délku vašich hovor
ů
.
Celkový
č
as
Ke kontrole délky p
ř
íchozích a odchozích hovor
ů
a pro vynulování
po
č
ítadla.
Celková cena
Ke kontrole celkových náklad
ů
a pro vynulování po
č
ítadla (závisí na
smlouv
ě
)
.
Zobrazuje vzniklé náklady, na podkladu nákladové sazby.
Menu
rozší
ř
ené
vám nabízí jednoduše ovladatelné funkce,
nap
ř
. po
č
ítadlo volání, pomocí kterého m
ů
žete kontrolovat
náklady na hovory, kalkula
č
ka a budík.
Rozší
ř
ené
Kalkula
č
ka
Budík
Po
č
ítadla
Kalkula
č
ka
Budík
Po
č
ítadla
Celkový
č
as
Celková cena
Zobrazit
Sample