Philips CT1208/SBUA10A7 user manual download (Page 20 of 33)

Languages: Czech
Pages:33
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 20 of 33
18
Seznam (témata)*
Nastavení požadovaného druhu zpráv. Zvolte
<nová>
, zadejte kód
p
ř
i
ř
azený vaším operátorem sít
ě
,
p
ř
ípadn
ě
p
ř
ipojte jméno. P
ř
i
výb
ě
ru tématu, které je již na seznamu existujících témat, je možné
tento nám
ě
t zm
ě
nit nebo zrušit. Seznam m
ů
že obsahovat
maximáln
ě
1
5 r
ů
zných témat - odpovídající kódy obdržíte od
vašeho operátora sít
ě
.
Kód oblasti*
Pomocí menu
kód oblasti
m
ů
žete nastavit druh zpráv, které chcete
mít neustále zobrazené ve svém pohotovostním stavu. Pro tento
speciální p
ř
enos zpráv musíte tedy definovat druh zprávy, jak v
menu
kód oblasti
, tak i v menu
seznam
. Odpovídající druh zpráv je
pak v seznamu kanál
ů
ozna
č
en symbolem
.
Seznam p
ř
íchozích volání - Registr hovor
ů
Registr
hovor
ů
ukazuje
chronologický
seznam
(maximáln
ě
1
0
telefonních
č
ísel) posledních p
ř
íchozích hovor
ů
, nep
ř
ijatých p
ř
íchozích
volání a vyto
č
ených telefonních
č
ísel.
Seznam p
ř
íchozích volání - Registr hovor
ů
Stiskn
ě
te
,
,
pak zvolte
Registr hovor
ů
a stiskn
ě
te dvakrát
,
č
ímž se
zobrazí datum, hodina, telefonní
č
íslo a status naposledy zvoleného
telefonního
č
ísla a zkontroluje, zda se jedná o odchozí nebo p
ř
íchozí
hovor. Vyvolejte pomocí
,
karusel, jehož prost
ř
ednictvím m
ů
žete na
toto
č
íslo
poslat SMS
nebo vyvolané
č
íslo zrušit. Toto telefonní
č
íslo
m
ů
žete rovn
ě
ž zavolat nebo zadat do pam
ě
ti, p
ř
i
č
emž zadáte k tomu
p
ř
íslušné jméno (pokud není v telefonním seznamu).
L
V pohotovostním stavu m
ů
žete pomocí
)
p
ř
ímo vyvolat seznam
odchozích volání.
Poté m
ů
žete zvolit v seznamu jedno zadání a stisknout
)
,
č
ímž
aktivujete volbu tohoto telefonního
č
ísla.
Vynulovat
Stiskn
ě
te
,
, pak zvolte
registr hovor
ů
, stiskn
ě
te
,
a zvolte
Vynulovat
,
č
ímž obsah seznamu odchozích volání vymažete. Potvr
ď
te stisknutím
,
.
*Závisí na vašem operátorovi a na typu smlouvy.
Seznam
Kód oblasti
Registr hovor
ů
Registr hovor
ů
Vynulovat
Sample