Philips CT1208/SBUA10A7 user manual download (Page 2 of 33)

Languages: Czech
Pages:33
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 2 of 33
Seznamte se s vaším telefonem
* P
ř
i p
ř
íchozím volání bude zablokování klávesnice automaticky zrušeno. Nouzové
volání funguje i p
ř
i aktivovaném zablokování klávesnice.
Philips trvale pracuje na zdokonalování svých produkt
ů
. Z tohoto d
ů
vodu mohou být
údaje a technická data obsažená v tomto návodu zm
ě
n
ě
na bez p
ř
edchozího
upozorn
ě
ní. Philips dohlíží na správnost uvedených informací, ale v žádném p
ř
ípad
ě
neru
č
í za p
ř
ípadné chyby, vynechávky nebo jiné rozdíly mezi p
ř
edloženým návodem
a v n
ě
m popisovaném produktu.
Sluchátko
Funk
č
ní tla
č
ítko
)
P
ř
i zavolání
- stisknutím tla
č
ítka
p
ř
ijmete hovor.
V
pohotovostním stavu
- p
ř
ístup
k seznamu p
ř
íchozích volání
nebo k volb
ě
č
ísla nebo
zobrazeného jména.
Displej
V pohotovostním stavu:
č
as,
datum a provozovatel sít
ě
.
Klávesa pro “zav
ě
šení”
(
a "zapnutí/vypnutí"
Ukon
č
it hovor a zapnout telefon.
Delší s
tisknutí: vypnout telefon
.
Anténa
Naviga
č
ní tla
č
ítka
Pohotovostní stav
zvýšení/
snížení hlasitosti volacího tónu
pomocí tla
č
ítek
<
a
>
.
Naviga
č
ní mód
– listování v menu
pomocí tla
č
ítek
<
a
>
.
,
tla
č
ítko
Pohotovostní stav
– vyvolání
hlavního menu.
Naviga
č
ní mód
– potvrzení
zadání/volby.
e
klávesa pro zrušení
Pohotovostní stav
– p
ř
ístup
k seznamu jmen, další stisknutí
tla
č
ítka: zapnutí/
vypnutí
zablokování klávesnice
* .
Naviga
č
ní mód
– návrat do
p
ř
edchozího menu.
Zadávací mód
– postupné
zrušení znak
ů
. P
ř
i delším
stisknutí se postupn
ě
zruší
celé
zadání.
Alfanumerické klávesy
Zadávání telefonních
č
ísel a
textu. Další stisknutí tla
č
ítka:
aktivování programované
funkce rychlotla
č
ítka (viz
“Rychlotla
č
ítka” str. 9
).
Mikrofon
Jazyk
V pohotovostním režimu
vyberete delším podržením
tla
č
ítka
0
jazyk.
Sample