Philips CT1208/SBUA10A7 user manual download (Page 8 of 33)

Languages: Czech
Pages:33
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 8 of 33
6
Zapnutí/vypnutí a PIN kód
1
K zapnutí telefonu tla
č
te tla
č
ítko
(
stisknuté.
2
V závislosti na vašem operátorovi sít
ě
m
ů
že být zadání Vašeho PIN
kódu nezbytné. PIN kód je 4 až 8 místný tajný kód vaší SIM karty,
který ji chrání p
ř
ed neoprávn
ě
ným p
ř
ístupem. P
ř
edem definovaný
PIN kód obdržíte od vašeho operátora sít
ě
a nebo v obchod
ě
s
telefony. P
ř
i aktivaci nebo zm
ě
n
ě
PIN kódu - viz “Zm
ě
nit kódy”
str.
11
.
L
Když t
ř
ikrát za sebou zadáte nesprávný PIN kód, vaše SIM karta se
zablokuje. K odblokování pot
ř
ebujete PUK kód, který obdržíte od
vašeho operátora sít
ě
.
3
Zadejte sv
ů
j PIN kód. Pokud jej zadáte chybn
ě
,
stiskn
ě
te
e
.
Poté
zadání potvr
ď
te stisknutím
,
nebo
#
.
Karusel (Naviga
č
ní oto
č
né menu)
„Karusel“ jsou ve tvaru prstence se
ř
azené symboly na displeji. Každý
symbol odpovídá jedné funkci nebo možnosti, a slouží k obsluze vašeho
telefonu:
<>
<>
<>
<>
<>
První „Karusel“, který se po zapnutí vašeho telefonu zobrazí, se nazývá
“hlavní karusel”. Vyvolá se stisknutím
,
v pohotovostním stavu
- poté
se objeví horní symboly. Následující nebo p
ř
edchozí funkci / možnost
m
ů
žete
zvolit stisknutím
<
(vlevo) nebo
>
(vpravo) a potvrdit
,
, jakmile
se požadované menu objeví. Pak se zobrazí pod
ř
ízený „karusel“ nebo
seznam výb
ě
ru.
8
Nový kryt pouzdra baterie nasadíte tak, že ho
posunete
sm
ě
rem
nahoru,
uslyšíte
jasné
zacvaknutí.
°±²³±´µ¶·
Služby
¸¹º¶±
Zprávy
Registr hovor
ů
Rozší
ř
ené
Sample