Philips CT1208/SBUA10A7 user manual download (Page 8 of 31)

Languages: Polish
Pages:31
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 8 of 31
6
Włączanie/wyłączanie oraz wprowadzenia kodu PIN
1
Aby włączyć telefon, nacisnąć i przytrzymać przycisk
(
.
2
P
o włączeniu zostanie wyświetlone żądanie wprowadzenia kodu PIN. Jest to
kod zabezpieczający kartę SIM przed nieuprawnionym użyciem i liczy od 4 do
8 cyfr. Kod PIN otrzymuje się od operatora sieci lub sprzedawcy. Użytkownik
może samodzielnie zmienić kod PIN, patrz “Zmienianie kodów”, str. 11.
L
Trzykrotne wprowadzenie nieprawidłowego kodu PIN spowoduje zablokowanie
karty SIM. Do odblokowania karty jest potrzebny kod PUK, który można
otrzymać od operatora.
3
Wprowadzić kod PIN. Nieprawidłowo wprowadzone cyfry kasuje się
przyciskiem
e
. W celu zatwierdzenia kodu nacisnąć przycisk
,
lub
#
.
Karuzela menu
Karuzela to wyświetlane na ekranie ikony, które można przewijać w pętli. Każda
z ikon karuzeli odpowiada funkcji lub opcji telefonu.
<>
<>
<>
<>
<>
Pierwsza karuzela, dostępna po włączeniu telefonu jest nazywana główną. Można ją
wyświetlić naciskając w trybie gotowości przycisk
,
. Jej ikony przedstawiono
powyżej. Aby włączyć żądaną funkcję lub opcję, wybrać ją przyciskiem
<
(lewo) lub
>
(prawo), po czym zatwierdzić wybór przyciskiem
,
. Zostanie wówczas
wyświetlona lista lub karuzela menu podrzędnego.
7
Całkowicie wsunąć baterię do komory (1), a następnie
przesunąć do dołu dzwignię blokady, która znajduje się na
baterii (2).
8
Założyć pokrywę baterii i dosunąć ją, aż do zablokowania
zatrzasku.
Ustawienia
Usługi Operat.
Telefony
Wiadomości
Lista telef.
Dodatkowe
Sample