Philips CT1208/SBUA10A7 user manual download (Page 31 of 31)

Languages: Polish
Pages:31
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 31 of 31
Oświadczenie o zgodności z normami
Firma
Philips France
Mobile Telephony Business Creation Team
Route d’Angers
72081 Le Mans cedex 9
FRANCE
oświadcza, że telefon komórkowy
CT 1208
Cellular Mobile Radio GSM 900/GSM 1800
TAC: 449686
spełnia wymagania następujących norm:
EN 60950 and ETS 300 / 342-1
CTR’s 19/20 and CTR’s 31/32
Niniejszym oświadczamy, że wyżej wymienione urządzenie zostało poddane
wszystkim niezbędnym badaniom emisji sygnałów radiowych i spełnia wymagania
Dyrektywy Europejskiej 1999/5/EC.
Procedura oceny zgodności z normami, wspomniana w Artykule 10(5) i opisana
szczegółowo w Załączniku V Dyrektywy 1999/5/EC, została przeprowadzona
zgodnie z artykułami 3.1 oraz 3.2, pod nadzorem następującej instytucji:
BABT, Claremont House, 34 Molesey Road, Walton-on-Thames, KT12
4RQ, WIELKA BRYTANIA
Numer identyfikacyjny:
0168
Dokumentacja
techniczna
wyżej
wymienionego
urządzenia
będzie
przechowywana w:
Philips France, Mobile Telephony Business Creation Team
Route d’Angers
72081 Le Mans cedex 9
FRANCE
Le Mans, 24 October, 2001
Jean-Omer Kifouani
Quality Manager
Sample