Philips CT1208/SBUA10A7 user manual download (Page 29 of 31)

Languages: Polish
Pages:31
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 29 of 31
27
Słownik
L
* Podawane przez operatora sieci.
** Zależy od umowy z operatorem sieci. Szczegółowych informacji udzieli operator.
DTMF
Dual Tone Multi Frequency
- wybieranie tonowe. Telefon wysyła poprzez sieć
sygnały dźwiękowe rozpoznawane przez centrale, automatyczne sekretarki, itp.
GSM
Global System for Mobile communications
- rozpowszechniony na całym
świecie cyfrowy system telefonii komórkowej.
Karta SIM*
Subscriber Identification Module
- karta umożliwiająca wykonywanie połączeń
przy użycu telefonu GSM, jak również dostęp do innych usług operatora. Zawiera
informacje o operorze, numerze telefonu .
Kod PIN*
Personal Identification Number
-
kod używany we wszystkich telefonach GSM
w celu identyfikacji użytkownika (np. przy włączaniu telefonu).
Kod PIN2*
Drugi kod zabezpieczający, który umożliwia dostęp do specjalnych funkcji
telefonu lub usług.
Kod PUK /
PUK2*
Personnal Unblocking Code
- kod służący do odblokowania karty SIM, która
została zablokowana na skutek 3 prób wprowadzenia błędnego kodu PIN./PIN2
Połączenie
oczekujące
Usługa operatora GSM umożliwiająca odebranie drugiego połączenia. Po
odebraniu drugiego połączenia, dotychczasowe zostaje zawieszone (jest
podtrzymywane).
Roaming
Przenoszenie łączności między operatorami lub sieciami. Dzięki tej usłudze
można korzystać z telefonu podczas podróży zagranicznych.
Sieć własna
Sieć operatora GSM, który wydał kartę SIM zainstalowaną w telefonie.
SMS**
Short Message Service
- usługa umożliwiająca wysyłanie i odbieranie krótkich
wiadomości tekstowych.
Strefa
podstawowa**
Szczególny obszar własnej sieci GSM, wyznaczony przez operatora. Jeżeli
operator stosuje tę funkcję, to na ekranie telefonu znajdującego się w strefie
podstawowej jest wyświetlana odpowiednia ikona.
System T9
TM
System wpisywania tekstu w telefonie, dzięki któremu do wpisania litery
wystarcza naciśnięcie jednego przycisku (patrz str. 14).
Tryb gotowości
Stan, w którym znajduje się telefon po zarejestrowaniu w sieci.
Wybieranie
ustalone
Funkcja ograniczająca możliwość nawiązywania połączeń tylko do wybranej grupy
numerów.
Sample