Philips CT1208/SBUA10A7 user manual download (Page 23 of 31)

Languages: Polish
Pages:31
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 23 of 31
21
Uwagi dotyczące bezpieczeństwa
Użytkownik telefonu jest
odpowiedzialny
za ewentualne skutki korzystania z tego
urządzenia. Aby uniknąć zagrożenia zdrowia własnego lub innych osób, jak również
aby uniknąć uszkodzenia telefonu, trzeba zapoznać się ze wskazówkami dotyczącymi
bezpieczeństwa użytkowania oraz przekazać je innym użytkownikom. Ponadto, aby
zapobiec użyciu telefonu przez osoby nieuprawnione:
przechowywać telefon w bezpiecznym miejscu, poza zasięgiem dzieci,
nie zapisywać kodu PIN, nauczyć się go na pamięć,
przed dłuższą przerwą w użytkowaniu wyłączyć telefon i wyjąć z niego baterię,
po zakupie telefonu, przy użyciu menu
Zabezpiecz.
zmienić kod PIN i włączyć
funkcje ograniczające połączenia (np. wybieranie ustalone).
Telefon spełnia wymagania wszystkich ustawowych przepisów i norm. Może jednak
być przyczyną powstawania zakłóceń pracy innych urządzeń elektronicznych. Z tego
powodu, używając telefonu, zarówno w domu, jak i w podróży, trzeba stosować się
do wszelkich
lokalnych zaleceń i przepisów
.
W szczególności, używanie
telefonów w pojazdach i samolotach jest ograniczone surowymi
przepisami.
Telefon komórkowy jest
nadajnikiem i odbiornikiem fal radiowych małej
mocy
. Fale te umożliwiają one przesłanie głosu lub danych do stacji bazowej. Mocą
nadawczą telefonu steruje sieć GSM.
Od pewnego czasu opinia publiczna jest zaniepokojona ewentualnym zagrożeniem
zdrowia powodowanym przez telefony komórkowe. W wyniku badań z dziedziny
technologii fal radiowych, w tym technologii GSM, opracowano nowe normy
bezpieczeństwa dotyczące ochrony przed emisją fal elektromagnetycznych. Telefon
Fisio
120
spełnia
wymagania
wszystkich
obowiązujących
normy
bezpieczeństwa
, jak również Dyrektywy Europejskiej dotyczącej urządzeń
radiowych i telekomunikacyjnych urządzeń końcowych 1999/5/EC.
Telefon może zakłócać pracę
czułych
lub niewystarczająco zabezpieczonych
urządzeń elektronicznych, co może być przyczyną wypadków.
Telefon komórkowy trzeba zawsze wyłączać w następujących sytuacjach:
przed wejściem na pokład
samolotu
lub przed włożeniem telefonu do bagażu,
Sample