Philips CT1208/SBUA10A7 user manual download (Page 2 of 31)

Languages: Polish
Pages:31
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 2 of 31
Elementy telefonu
*
Przy połączeniu przychodzącym blokada klawiatury wyłącza się automatycznie. Przy włączonej
blokadzie można wybrać numer alarmowy.
Firma Philips stale doskonali swoje wyroby, dlatego dane techniczne, jak również inne informacje zawarte
w niniejszej instrukcji obsługi mogą ulec zmianie bez uprzednia. Firma Philips dokłada wszelkich starań w celu
zapewnienia poprawności informacji zamieszczonych w niniejszym dokumencie, jednakże nie ponosi
jakiejkolwiek odpowiedzialności za błędy i przeoczenia, jak również za rozbieżności między instrukcją obsługi
a rzeczywistym funkcjonowaniem opisanego wyrobu.
Głośnik
Przycisk
)
Połączenie
- służy do
odbierania połączeń.
Tryb gotowości
- służy do
wyświetlania
listy
połączeń
oraz do wybierania numeru
lub nazwiska wyświetlonego
na ekranie.
Ekran
W
trybie
gotowości
na
ekranie są widoczne: godzina,
data, nazwa operatora oraz
stan baterii
Przycisk
(
Służy
do
zakańczania/
odrzucania połączeń oraz do
włączania
telefonu.
Aby
wyłączyć
telefon,
przycisk
trzeba nacisnąć i przytrzymać.
Antena
Przycisk nawigacyjny
Tryb gotowości
-
naciskając
<
oraz
>
można zmniejszać/
zwiększać głośność dzwonka.
Tryb nawigacji
- naciskając
<
oraz
>
można poruszać się
po menu.
Przycisk
,
Tryb gotowości
- służy do
wyświetlania menu głównego.
Tryb nawigacji
- służy do
zatwierdzania danych.
Przycisk
e
Tr
yb gotowości
- nacisnąć, aby
wyświetlić listę nazwisk. Aby
zablokować/odblokować
klawiaturę
nacisnąć
i
przytrzymać*.
Tryb nawigacji
- nacisnąć, aby
powrócić do poprzedniego
menu.
Tryb edycji
- krótko nacisnąć
aby
skasować
znak;
aby
skasować
wszystkie
znaki,
nacisnąć i przytrzymać.
Klawiatura alfanumeryczna
Przyciski
służą
do
wprowadzania cyfr oraz liter.
Aby uruchomić zaprogramo-
waną funkcję przycisku skrótu,
nacisnąć
i
przytrzymać
przycisk
(patrz
“Klawisze
skrótu” str. 9).
Mikrofon
Język
Aby
zmienić
język
komunikatów
na
ekranie,
w trybie gotowości nacisnąć
i przytrzymać przycisk
0
.
Sample