Samsung HA200JC user manual download

Languages: Turkish
Pages:2
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 1 of 2
Bu ürün ani darbelere ve elektrostatik bo≥almalara (ESD) kar≥¶ hassas mekanizmalardan
olu≥maktad¶r. Saklan¶ld¶Æ¶ ortamda yüksek ¶s¶ ve nemden ka≠¶nmal¶,sat¶≥ an¶nda orijinal ESD
korumas¶ saÆlayan paketle yüklenmelidir. Ürün dikkatli olarak ta≥¶nmal¶d¶r. Hasarl¶ ve sökülmü≥
etiket yada par≠alar ürünün bozulmas¶n¶ ve garanti d¶≥¶ kalmas¶na neden olacakt¶r.
Samsung, yüklediÆiniz verilerin kaybolmamas¶n¶ garanti edemez. Lütfen önemli verilerinizin
yedeÆini al¶n¶z.
SAMSUNG HDD KULLANIM KILAVUZU
Harddisk sürücünün yerle≥tirileceÆi bölüm ve kapak dizayn¶ her bilgisayarda deÆi≥iktir.
1. Hard Disk Sürücü ayarlar¶n¶ yapmak : (Master (Ana), Slave (ikincil))
3. Sabit Disk Sürücünüzün Yüklenmesi
4. Partisyonlara ay¶rma ve Diski Formatlama
5. Samsung Web Sitesi
2. Sabit Disk Sürücünüzün Yüklenmesi
(Not:Sisteminiz kapal¶ olmal¶d¶r.)
(Not:Sisteminiz kapal¶ olmal¶d¶r.)
1
2
Sabit diskini bilgisayar¶n¶za alg¶latmak i≠in anakart¶n¶z¶n Bios Setup bölümüne giriniz.
£≥letim Sisteminizin kullanma k¶lavuzunu yada bilgisayar¶n¶z¶n k¶lavuzunu partisyonlara
ay¶rma ve formatlama i≥lemi i≠in referans alarak kullan¶n¶z.
www.samsunghdd.com
£lk a≠¶l¶≥ s¶ras¶nda bilgisayar¶n¶z¶n Bios Setup i≠erisine giriniz.
Daha ayr¶nt¶l¶ detaylar i≠in anakart kitap≠¶Æ¶n¶ referans alabilirsiniz.
1
1
Bilgisayar¶n¶z¶n IDE HDD Auto Dedection (Otomatik Sabit Disk Alg¶lama) desteÆi var
ise sabit diskiniz bilgisayar¶n¶z taraf¶ndan otomatik olarak alg¶lanacakt¶r.
2
Bilgisayar¶n¶z otomatik alg¶lamay¶ desteklemiyor ise, User Define M ode'a girerek sabit
diskiniz üzerinde belirlenmi≥ Cylindir (Silindir), Head (Kafa), Sector (Sektör) say¶lar¶n¶
giriniz ve eÆer bölümü var ise HDD Mode bölümünü LBA olarak düzenleyiniz.
3
Daha sonra detaylar¶ kaydederek ≠¶k¶n¶z.
Bilgisayar¶n¶z¶n sabit diskinizi bulmas¶n¶n saÆlanmas¶
2
M
ANUFACTURER COMPANY:
SAMSUNG
ELECTRONICS CO. LTD.
94-1, Im-Soo Dong, Kumi-City
KyungBuk, Korea 730-350
CE APPROVAL:
SAMSUNG ELECTRONICS Euro QA
Blackbushe Business Park Saxony Way,
Yateley, Hampshire GU46 6GG, UK
The device complies with Part 15 of the FCC
Rules
Operation is subject to following two conditions;
(1) this device may not cause harmful interface and
(2) this device must accept any interference
received,including interference that may causee
undesired operation.
©
Samsung Electronics Co., Ltd.
Printed in Korea.
BF68-00201A REV01
40 pinlik IDE baÆlant¶ kablosunu ve kasa gü≠
kaynaƶndan gelen gü≠ kablosunu sabit diskinizin uygun
k¶s¶mlar¶na baÆlay¶n¶z. BaÆlant¶ s¶ras¶nda kablolar¶n doÆru
yönde ve doÆru ≥ekilde baÆland¶Æ¶ndan emin olunuz.
Yanl¶≥ baÆlant¶ sabit diskinize zarar verebilir.
Bilgisayar¶n¶z¶ kapat¶n ve kasa d¶≥¶nda yer alan tüm
baÆlant¶ kablolar¶n¶ ≠¶kar¶n ve kasa kapaƶn¶ a≠¶n.Kasa
i≠erisinde sabit diskiniz i≠in haz¶rlanm¶≥ bölüme sabit
diskinizi yerle≥tirin,sabit diskinizle birlikte verilen vidalar¶
kullanarak baÆlay¶n¶z.
1 No.lu Pin
Genel Pin Ayarlar¶
Pin Ayariar¶ (32GB Clip Pin ayar¶)
Master olarak
ayarlamak(AB)
Slave olarak
ayarlamak
Kablo se≠imi
(EF)
Master olarak
ayarlamak(AB+CD)
Master olarak
ayarlamak(CD)
Master olarak
ayarlamak(CD+EF)
Jumper Pin'e ihtiyac¶n¶z olduÆu zaman lütfen en yak¶n servise ba≥vurunuz,
ya da www.samsunghdd.com adresine bak¶n¶z.
Sample
This manual is suitable for devices