LaCie 4big Quadra user manual download (Page 16 of 24)

Languages: English
Pages:24
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 16 of 24
PL
Konfiguracja
1.
Podlącz zasiLacz do gniazdka sieciowego i kabeL zasiLający do macierzy 4big Quadra.
2.
Wybierz kabeL interfejsu (eSATA 3 Gb/s, FireWire 400, FireWire 800, USB 2.0) i podlącz macierz 4big Quadra
do komputera.
UWAGA:
Nie podlączaj więcej niż jednego kabLa interfejsu do komputera i do macierzy 4big Quadra.
3.
Macierz 4big Quadra jest dostarczana z czterema 3,5-caLowymi dyskami twardymi SATA II. Dyski są sformatow-
ane w systemie pLików HFS+, więc użytkownicy systemu Windows muszą przed rozpoczęciem korzystania z 
macierzy 4big Quadra sformatować dyski twarde. Szczególowe informacje na temat formatowania dysków
twardych podano w podręczniku użytkownika, umieszczonym na plycie CD ±aCie Storage UtiLities.
4.
Dyski zostaly skonfigurowane w trybie RAID 0. Informacje na temat zmiany trybu RAID można znaLeźć na
następnej stronie w rozdziaLe „Zmiana trybu RAID”.
5.
Aby wlączyć tę funkcję, zainstaLuj oprogramowanie ±aCie Shortcut Button z plyty CD Shortcut Button.
Zmiana trybu RAID
PRZESTROGA!
- Zmiana konfiguracji spowoduje zniszczenie danych przechowywanych w macierzy 4big Quadra. Przed
wykonaniem poniższych czynności należy sporządzić kopię zapasową danych.
- Aby można byLo zmienić konfigurację, dyski muszą być prawidLowo umieszczone w obudowie 4big Quadra.
UWAGA:
Informacje na temat trybów RAID podano w podręczniku użytkownika.
1.
Odlącz Lub bezpiecznie wymontuj woLumeny macierzy 4big Quadra z komputera, odlącz kabeL interfejsu i wylącz
macierz 4big.
2.
Aby uruchomić tryb wprowadzania zmian w konfiguracji RAID, wlącz (ON) dysk 4big (nie wybieraj opcji „AUTO”) i
jednocześnie naciśnij przycisk z diodą ±ED z przodu urządzenia i przytrzymaj go przez 15 sekund. Dioda ±ED zacznie
migać na niebiesko i czerwono.
3.
Naciskaj przyciski + Lub – na przelączniku trybu RAID do momentu wyświetLenia żądanego numeru RAID.
UWAGA:
0=RAID 0, 1=RAID 10, 2=Concatenation, 3=RAID 3, 4=RAID 3+Spare, 5=RAID 5, 6=RAID 5+Spare, 7=N/A.
4.
Zatwierdź tryb, naciskając przycisk z diodą ±ED znajdujący się z przodu macierzy. Macierz 4big zostanie
uruchomiona.
5.
Wylącz macierz 4big, poczekaj, aż proces się zakończy, a następnie wlącz ją ponownie.
6.
Ponownie sformatuj dyski. Więcej informacji można znaLeźć w podręczniku użytkownika na plycie
CD ±aCie Storage UtiLities.
Sample
This manual is suitable for devices