SONY SS-FRF7ED user manual download (Page 2 of 2)

Languages: Slovak and 1 more
  • Turkish
Pages:2
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 2 of 2
-1
-3
-4
-5
-6
-2
-1
-2
Slovensky
VAROVANIE
Zariadenie฀nevystavujte฀pôsobeniu฀dažďa฀ani฀vlhkosti,฀
v฀opačnom฀prípade฀hrozí฀riziko฀zasiahnutia฀elektrickým฀
prúdom.
Vetracie฀otvory฀zariadenia฀nezakrývajte฀novinami,฀obrusmi,฀
závesmi,฀atď.฀V฀opačnom฀prípade฀hrozí฀riziko฀požiaru.฀Taktiež฀
na฀zariadenie฀nepokladajte฀horiace฀sviečky.
Na฀zariadenie฀neklaďte฀predmety฀naplnené฀vodou฀(napríklad฀
vázy)฀-฀hrozí฀riziko฀zasiahnutia฀elektrickým฀prúdom฀alebo฀
požiaru.
Neotvárajte฀kryt฀prístroja,฀hrozí฀nebezpečie฀úrazu฀elektrickým฀
prúdom.฀Opravy฀prenechajte฀kvalifikovaným฀pracovníkom.
Zariadenie฀neinštalujte฀do฀stiesnených฀priestorov,฀akými฀sú฀
napríklad฀knižnica฀alebo฀vstavaná฀skrinka.
Likvidácia฀starých฀elektrických฀a฀elektronických฀
zariadení฀(Platí฀v฀Európskej฀únii฀a฀ostatných฀
európskych฀krajinách฀so฀zavedeným฀
separovaným฀zberom)
Tento฀symbol฀na฀výrobku฀alebo฀obale฀znamená,฀že฀
s฀výrobkom฀nemôže฀byť฀nakladané฀ako฀s฀domovým฀
odpadom.฀Miesto฀toho฀je฀potrebné฀ho฀doručiť฀
do฀vyhradeného฀zberného฀miesta฀na฀recykláciu฀
elektrozariadení.฀Tým,฀že฀zaistíte฀správne฀zneškodnenie,฀
pomôžete฀zabrániť฀potencionálnemu฀negatívnemu฀vplyvu฀
na฀životné฀prostredie฀a฀ľudské฀zdravie,฀ktoré฀by฀v฀opačnom฀
prípade฀hrozil฀pri฀nesprávnom฀nakladaní฀s฀týmto฀výrobkom.฀
Recyklácia฀materiálov฀pomáha฀uchovávať฀prírodné฀zdroje.฀Pre฀
získanie฀ďalších฀podrobných฀informácií฀o฀recyklácii฀tohoto฀
výrobku฀kontaktujte฀prosím฀váš฀miestny฀alebo฀obecný฀úrad,฀
miestnu฀službu฀pre฀zber฀domového฀odpadu฀alebo฀predajňu,฀
kde฀ste฀výrobok฀zakúpili.
O฀tejto฀príručke
Informácie฀v฀tejto฀príručke฀sa฀týkajú฀systému฀SS-FRF7ED.฀
Ak฀pridáte฀tento฀reprobox฀k฀SA-FT7ED,฀môžete฀si฀vychutnať฀
priestorový฀zvuk฀produkovaný฀systémom฀6.1฀kanálov.฀Keď฀
budete฀pridávať฀tento฀reprobox฀k฀ostatným฀reproboxom฀
systému฀SA-FT7ED,฀postupujte฀podľa฀pokynov฀z฀príručky฀pre฀
SA-FT7ED.
Bezpečnostné฀opatrenia
Pri฀prevádzke
•฀Nepoužívajte฀systém฀reproboxov฀pri฀trvalom฀príkone฀
presahujúcom฀maximálny฀povolený฀príkon฀systému.
•฀Ak฀sa฀reproboxy฀nepripoja฀so฀správnou฀polaritou,฀basové฀
tóny฀budú฀slabé฀a฀lokalizácia฀nástrojov฀nejasná.
•฀Kontakt฀medzi฀odizolovanými฀koncami฀prívodného฀kábla฀
reproboxu฀môže฀spôsobiť฀skrat.
•฀Pred฀pripojením฀reproboxov฀zosilňovač฀vypnite,฀aby฀ste฀
predišli฀poškodeniu฀reproboxov.
•฀Predná฀stena฀reproboxov฀sa฀nedá฀odobrať.฀฀Nepokúšajte฀sa฀
odobrať฀prednú฀stenu฀reproboxov.฀Pokus฀odobrať฀prednú฀
stenu฀reproboxu฀môže฀skončiť฀jeho฀poškodením.
•฀Hlasitosť฀treba฀udržiavať฀na฀takej฀úrovni,฀aby฀nedochádzalo฀
ku฀skresleniu฀zvuku.
Ak฀sa฀na฀neďaleko฀umiestnenom฀televízore฀
nepravidelne฀menia฀farby
Táto฀reproduktorová฀sústava฀je฀magneticky฀tienená฀tak,฀aby฀
mohla฀byť฀umiestnená฀v฀blízkosti฀televízneho฀prijímača.฀
Napriek฀tomu฀bude฀na฀niektorých฀typoch฀TV฀prijímačov฀
možné฀pozorovať฀skreslené฀farby.
Ak฀dochádza฀k฀skresleniu฀farby฀…
c
Vypnite฀TV฀prijímač,฀potom฀ho฀po฀15฀až฀30฀minútach฀opäť฀
zapnite.
Ak฀opäť฀dochádza฀k฀skresleniu฀farby฀…
c
Posuňte฀reproboxy฀ďalej฀od฀televízora.
Ak฀sa฀ozve฀hučanie฀(elektroakustická฀väzba)
Premiestnite฀reproboxy฀alebo฀znížte฀hlasitosť฀na฀zosilňovači.
Montáž
Montáž฀stolového฀stojana
1
Koncový฀adaptér฀(
)฀pripevnite฀k฀základni฀
stolového฀stojana฀(
)฀pomocou฀skrutiek฀
(M5)฀(
)฀(
-1).
2
Reprobox฀pripevnite฀ku฀koncovému฀adaptéru฀
(
)฀a฀zaistite฀skrutkami฀so฀šesťhrannými฀
hlavami฀(
)฀(
-2).
Montáž฀stenovej฀konzoly
1
Časť฀konzole฀pre฀montáž฀na฀stenu฀(
)฀
primontujte฀na฀časť฀konzole฀pre฀montáž฀na฀
stenu฀na฀reproboxe฀(
)฀a฀zaistite฀dodanými฀
skrutkami฀(pre฀stenovú฀konzolu)฀(
)฀(
-1).฀
Presvedčite฀sa,฀že฀štrbina฀na฀často฀konzoly฀
pre฀montáž฀na฀stenu฀k฀reproboxu฀(
)฀je฀
umiestnená฀najvyššie.
Tip
V฀závislosti฀od฀toho,฀kde฀umiestnite฀reprobox,฀stenovú฀
časť฀montážnej฀konzoly฀(
)฀môžete฀pripevniť฀k฀druhej฀
strane฀konzoly฀na฀reproboxe฀(
)฀(
-2).
2
Koncový฀adaptér฀(
)฀namontujte฀na฀
reprobox.฀
Pripevnite฀stenové฀montážne฀háky฀(
)฀na฀
zadnú฀stenu฀reproboxu฀pomocou฀skrutiek฀
(M4)฀(
)฀a฀pripojte฀reproduktorový฀kábel฀
(
)(
-4).
3
Stenovú฀montážnu฀konzolu฀pripevnite฀na฀
stenu฀skrutkami฀(nie฀sú฀súčasťou฀dodávky)฀
(
-4).
4
Po฀nastavení฀uhlu฀(
-5)฀pritiahnite฀skrutky฀
na฀stenovej฀montážnej฀konzole.
5
Stenové฀montážne฀háky฀(
)฀nasaďte฀
na฀zadnú฀stranu฀reproboxu฀do฀stenovej฀
montážnej฀konzoly(
-5).
Poznámky
•฀Pre฀montáž฀na฀stenu฀použite฀primerane฀dimenzované฀
skrutky฀vhodné฀pre฀materiál฀steny.฀Ak฀je฀stena฀zo฀
sádrokartónu,฀ktorý฀nemá฀dostatočnú฀mechanickú฀pevnosť,฀
použite฀na฀upevnenie฀skrutiek฀drevené฀hranoly.฀฀Reproboxy฀
montujte฀na฀zvislú฀a฀hladkú฀stenu,฀na฀vystuženom฀mieste.
•฀Metódu฀montáže฀a฀potrebné฀skrutky฀prekonzultujte฀v฀
železiarstve฀alebo฀so฀špecialistom฀pre฀interiéry.
•฀SONY฀neručí฀za฀nehody฀alebo฀škody฀vzniknuté฀v฀dôsledku฀
nevhodnej฀inštalácie,฀nedostatočnej฀nosnosti฀stien,฀
nevhodného฀použitie฀skrutiek฀alebo฀prírodnej฀katastrofy.
Umiestnenie฀nálepiek
Ak฀používate฀reproboxy฀s฀ich฀stojanmi,฀môžete฀otvory฀určené฀
pre฀montáž฀na฀stenu฀na฀zadnej฀stene฀boxu฀zamaskovať฀
dodanými฀nálepkami.
Ak฀predné/surround฀reproboxy฀montujete฀na฀stenu,฀
môžete฀dodanými฀nálepkami฀zamaskovať฀otvory฀na฀spodku฀
koncového฀adaptéra.
O฀umiestnení
•฀Neumiestňujte฀reproboxy฀do฀naklonenej฀polohy.
•฀Neumiestňujte฀reproboxy฀na฀miesta,฀ktoré฀sú:
—฀ Veľmi฀horúce฀alebo฀veľmi฀chladné
—฀ Prašné฀a฀špinavé
—฀ Veľmi฀vlhké
—฀ Kde฀dochádza฀k฀vibráciám
—฀ Kde฀by฀na฀nich฀svietilo฀priame฀slnko
•฀Postupujte฀s฀opatrnosťou฀v฀prípadoch,฀keď฀umiestite฀
reproboxy฀na฀špeciálne฀upravenú฀dlážku฀(voskovanú,฀
naolejovanú,฀vyleštenú฀a฀pod.),฀keďže฀môžu฀vzniknúť฀fľaky฀
alebo฀zmena฀zafarbenia.
Čistenie
Skrinku฀reproboxu฀čistite฀s฀dodanou฀čistiacou฀utierkou.
V฀prípade฀akýchkoľvek฀otázok฀alebo฀problémov฀ohľadne฀
vašej฀sústavy฀reproboxov฀sa฀obráťte฀na฀najbližšieho฀predajcu฀
výrobkov฀Sony.
Dodané฀príslušenstvo฀a฀spôsob฀
jeho฀inštalácie
Reprobox฀z฀tohto฀systému฀možno฀inštalovať฀dvoma฀spôsobmi.฀
Príslušenstvo฀potrebné฀pre฀obe฀metódy฀inštalácie฀zhrnuté฀v฀
tabuľkách฀nižšie.
Dodané฀príslušenstvo
Návod฀na฀inštaláciu
Stolový฀
stojan
Konzola฀
pre฀montáž฀
na฀stenu
฀Reproboxový฀kábel฀
(10฀m)฀×฀1
฀Skrutka฀
so฀šesťhrannou฀
hlavou฀×฀2
฀Plochý฀kľúč฀
×
฀1
฀Koncový฀adaptér฀฀
×
฀1
฀Podstavec฀stolného฀
stojana฀
×
฀1
-
฀Skrutka฀(M5)฀
×
฀4
-
฀Konzola฀pre฀
montáž฀na฀stenu฀(na฀
reproboxe)฀
×
฀1
-
฀Konzola฀pre฀montáž฀
na฀stenu฀(na฀stene)฀
×
฀1
-
฀Skrutka฀(pre฀
stenovú฀svorku)฀
×
฀2
-
฀Skrutka฀(M4)฀
×
฀4
-
฀Montážne฀háky฀
×
฀2
-
Pripojenie฀reproboxov
Reprobox฀pripojte฀ku฀výstupným฀svorkám฀zosilňovača.
Pred฀začatím฀pripájania฀reproboxov฀sa฀presvedčite,฀že฀všetky฀
komponenty฀(aj฀subwoofer)฀sú฀odpojené฀od฀siete.
Poznámky฀(
)
•฀Postarajte฀sa,฀aby฀svorky฀označené฀plus฀(+)฀a฀mínus฀(–)฀na฀
reproboxoch฀odpovedali฀svorkám฀plus฀(+)฀a฀mínus฀(–)฀na฀
zosilňovači.
•฀Skrutky฀na฀svorkách฀reproboxov฀treba฀riadne฀utiahnuť,฀inak฀
sa฀môžu฀stať฀zdrojov฀hluku.
•฀Skontrolujte฀pevnosť฀všetkých฀spojov.฀Kontakt฀medzi฀
odizolovanými฀koncami฀prívodného฀kábla฀reproduktora฀
môže฀spôsobiť฀skrat.
•฀Podrobnosti฀o฀pripojení฀zosilňovača฀nájdete฀v฀jeho฀návode฀
na฀použitie.
Tip
Vodiče,฀ktoré฀sú฀čierne฀alebo฀s฀čiernymi฀pruhmi฀majú฀polaritu฀
mínus฀(–),฀a฀musia฀byť฀pripojené฀na฀svorku฀zosilňovača฀
označenú฀mínus฀(–).
Technické฀údaje
Reproboxová฀sústava฀
Dvojpásmová,฀magneticky฀
tienená
Použité฀reproduktory฀
Hĺbkový:฀10฀cm,฀฀kuželová฀
membrána฀฀
Výškový:฀20฀mm,฀kalotový
Typ฀boxu฀
Basreflexový
Menovitá฀impedancia฀
8฀ohmov
Maximálny฀povolený฀príkon
Maximálne฀povolené฀zaťaženie:฀ ฀
120฀W
Citlivosť฀
84฀dB฀(1฀W,฀1฀m)
Frekvenčný฀rozsah฀
120฀Hz฀-฀70฀000฀Hz
Rozmery฀(š/v/h)฀
Približne฀130฀×฀510฀×฀30฀mm
So฀stolovým฀stojanom฀฀
Približne฀130฀×฀585฀×฀30฀mm฀
(Priemer฀základne:฀250฀mm)
S฀konzolou฀pre฀montáž฀na฀stenu฀
Približne฀130฀×฀576฀×฀50฀mm
Hmotnosť฀
Približne฀2,0฀kg
So฀stolovým฀stojanom฀฀
Približne฀3,0฀kg
S฀konzolou฀pre฀montáž฀na฀stenu฀
Približne฀2,5฀kg
Dodané฀príslušenstvo
Reproduktorový฀kábel฀(10฀m)฀(1)
Koncový฀adaptér฀(1)
Podstavec฀stolného฀stojana฀(1)
Konzola฀pre฀montáž฀na฀stenu฀(na฀reproboxe)฀(1)
Konzola฀pre฀montáž฀na฀stenu฀(na฀stene)฀(1)
Hák฀pre฀montáž฀na฀stenu฀(2)
Skrutka฀so฀šesťhrannou฀hlavou฀(2)
Skrutka฀(M5)฀(4)
Skrutka฀(M4)฀(4)
Skrutka฀(pre฀stenovú฀konzolu)฀(2)
Plochý฀kľúč฀(1)
Maskovacie฀nálepky฀pre฀reproboxy฀(1)
Maskovacie฀nálepky฀pre฀koncové฀adaptéry฀(1)
Čistiaca฀utierka฀(1)
Dizajn฀zariadenia฀a฀jeho฀technické฀údaje฀sa฀môžu฀zmeniť฀bez฀
predchádzajúceho฀oznámenia.
Sample
This manual is suitable for devices