SONY SS-FCR4000 user manual download

Languages: Czech and 1 more
  • Slovak
Pages:1
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 1 of 1
2007 Sony Corporation
Printed in Malaysia
Česky
UPOZORNĚNÍ
Nevystavujte zařízení vlivu vlhkosti či deště, aby
nedošlo k úrazu elektrickým proudem.
Nezakrývejte ventilační otvory na zařízení, aby nedošlo
ke vzniku požáru. NeumísŅujte na zařízení hořící svíčky.
Nepokládejte na zařízení žádné předměty naplněné
tekutinou, jako například vázy.
Neotevírejte sami skříň zařízení, mohlo by dojít k úrazu
elektrickým proudem. Opravy zařízení smí provádět
pouze kvalifikovaný pracovník servisu.
Neinstalujte zařízení do omezeného prostoru, jako
například do skříně nebo do knihovny.
Nakládání s nepotřebným elektrickým a
elektronickým zařízením (platné v Evropské unii a
dalších evropských státech uplatňujících oddělený
systém sběru)
Tento symbol umístěný na výrobku nebo jeho
balení upozorňuje, že by s výrobkem po
ukončení jeho životnosti nemělo být
nakládáno jako s běžným odpadem z
domácnosti. Místo toho by měl být odložen
do sběrného místa, určeného k recyklaci
elektronických výrobků a zařízení. Dodržením této
instrukce zabráníte negativním dopadům na životní
prostředí a zdraví lidí, které naopak může být ohroženo
nesprávným nákladním s výrobkem při jeho likvidaci.
Recyklováním materiálů, z nichž je vyroben, pomůžete
zachovat přírodní zdroje. Pro získání dalších informací o
recyklaci tohoto výrobku kontaktujte, prosím, místní
orgány státní správy, místní firmu zabezpečující likvidaci
a sběr odpadů nebo prodejnu, v níž jste výrobek
zakoupili.
Bezpečnostní upozornění
Bezpečnost
Před uvedením zařízení do provozu zkontrolujte, zda
požadované napájení zařízení odpovídá specifikacím
místní elektrické sítě.
Pokud do zařízení nateče voda nebo do něj zapadne
nějaký předmět, odpojte je od sítě a nechejte je
zkontrolovat kvalifikovaným pracovníkem servisu.
Provoz
Nepřekračujte stanovený maximální vstupní výkon
reproduktorů.
Pokud zaměníte polaritu kabelů reproduktorů, basy
budou znít slabě a prostorové rozvržení zvuku bude
zkreslené.
Pokud se dotknou obnažené konce kabelů
reproduktorů, může dojít ke zkratu.
Při zapojování a odpojování reproduktorů vypněte
zesilovač, aby nedošlo k jejich poškození.
(Středový reproduktor a prostorové reproduktory)
Mřížky na reproduktorech nelze sundat. Nepokoušejte
se mřížky z reproduktorů odstranit, mohlo by dojít k
jejich poškození.
Nezvyšujte hlasitost natolik, že by docházelo ke
zkreslování zvuku.
Rušení obrazu televizoru v blízkosti
reproduktoru
Přední reproduktory a středový reproduktor jsou
magneticky odstíněné, aby mohly být umístěny poblíž
televizoru. U některých typů televizorů však může k
rušení přesto docházet. Prostorové reproduktory
magneticky odstíněné nejsou, a proto je lepší je umístit
dále od televizoru.
Pokud dochází k rušení obrazu...
c
Vypněte televizor a po 15 až 30 minutách ho znovu
zapněte.
Pokud stále dochází k rušení obrazu...
c
Umístěte reproduktory dále od televizoru.
Pokud se z reproduktorů ozývá kvílivý zvuk
Přemístěte reproduktory jinam nebo snižte hlasitost na
zesilovači.
Umístění
Reproduktory by neměly být nakloněné.
NeumísŅujte reproduktory na místech, kde by byly
vystaveny nepříznivým vlivům prostředí:
příliš vysoké nebo příliš nízké teploty
prašné prostředí
prostředí s vysokou vlhkostí
vliv vibrací
vliv přímého slunečního svitu
.
Při umísŅování reproduktorů na povrchy se speciální
úpravou (voskované, naolejované, naleštěné povrchy,
apod.) postupujte se zvýšenou opatrností, aby nedošlo
ke vzniku skvrn nebo k odbarvení povrchu.
Ćištění
Reproduktory otírejte mékkým hadříkem mírně
namočeným ve vodé nebo v jemném roztoku vody a
mycího prostředku. Nepoužívejte čisticí prášek ani
roztoky obsahující alkohol nebo benzín.
Pokud byste méli jakékoli dotazy týkající se Vaší
reprosoustavy, zkontaktujte nejbližšího autorizovaného
zástupce Sony.
Zapojení reprosoustavy
Zapojte koncovky kabelů reproduktorů do výstupních
konektorů na zesilovači (
A
).
Ujistěte se, že je použit dlouhý kabel k propojení
prostorových reproduktorů a krátký kabel k propojení
přední a středového reproduktoru.
Předtím, než začnete reproduktory zapojovat,
zkontrolujte, zda je vypnuto napájení zesilovače i
subwooferu.
Poznámky (
B
)
Ujistěte se, že symboly (+) a (
) na koncovkách kabelů
reproduktorů odpovídají označení konektorů na
zesilovači.
Ŕádně dotáhněte šroubky připevňující koncovky
kabelů, jinak by mohlo docházet k rušení signálu.
Zkontrolujte, zda jsou veškeré kabely správně a pevně
zapojeny. Pokud se dotknou obnaženě konce kabelů
reproduktorů, může dojít ke zkratu.
Podrobnosti o připojení reproduktorů k zesilovači
najdete i v návodu k použití Vašeho zesilovače.
Tip
Černé vodiče jsou (–) a je třeba je zapojovat do
konektorů označených (–).
Umístění reproduktorů (
C
)
Všechny reproduktory by měly směřovat k místu
poslechu. Nejlepšího prostorového efektu dosáhnete
tehdy, pokud budou všechny reproduktory ve stejné
vzdálenosti od místa poslechu.
Umístěte přední reproduktory do dostatečné vzdálenosti
nalevo a napravo od televizoru.
Položte subwoofer (není součástí této reprosoustavy)
nalevo nebo napravo od televizoru.
Umístěte středový reproduktor doprostřed na televizor.
Umístění prostorových reproduktorů závisí na konkrétní
podobě dané místnosti. Prostorové reproduktory lze
umístit buï nalevo a napravo od místa poslechu
A
nebo
za místo poslechu
B
.
Poznámka
Pokládejte reproduktory na vodorovné plochy.
Umístění středového reproduktoru
(
D
)
Při pokládání středového reproduktoru na horní stranu
televizoru připevněte podložky (přiložené) na dolní rohy
reproduktoru tak, aby reproduktor byl v rovině.
Instalace prostorových reproduktorů
na stěnu (
E
)
Prostorové reproduktory můžete pověsit na háčky na
stěnu (háčky nejsou součástí balení).
Instalaci reproduktorů na stěnu provádějte pomocí
vhodného nářadí a vhodného spojovacího materiálu.
Instalace prostorových reproduktorů
na stojany
Vyšroubujte šroubek (
F
) z reproduktoru a použijte ho k
připevnění reproduktoru na stojan. Podrobnosti
naleznete v návodu ke stojanu.
Doporučujeme Vám používat zvlášŅ prodávané stojany
typu WS-FV11 nebo WS-FV10D (dostupné pouze v
některých zemích).
Nastavení zesilovače
Pokud reprosoustavu připojujete k zesilovači
vybavenému vnitřním vícekanálovým dekodérem (Dolby
Digital
a)
, DTS
b)
, apod.), nastavte v menu zesilovače
příslušné parametry reproduktorů.
Nastavení zesilovače záleží také na tom, zda budete
používat subwoofer (není součástí této reprosoustavy).
V tabulce níže je uveden přehled nastavení. Podrobnosti
o nastavení naleznete v návodu k použití Vašeho
zesilovače.
Nastavení reproduktorů
(se subwooferem)
Reproduktory
Nastavení
Přední reproduktory
LARGE
c)
nebo SMALL
Středový reproduktor
SMALL
Prostorové reproduktory
SMALL
Subwoofer (není součástí)
ON (nebo YES)
Nastavení reproduktorů
(bez subwooferu)
Reproduktory
Nastavení
Přední reproduktory
LARGE
Středový reproduktor
SMALL
Prostorové reproduktory
SMALL
Subwoofer (není součástí)
OFF (nebo NO)
a)
„Dolby“ a symbol dvojitého písmene D jsou ochranné
známky společnosti Dolby Laboratories.
b)
„DTS“ a „DTS Digital Surround“ jsou registrovanými
ochrannými známkami společnosti DTS, Inc.
c)
Pokud používáte subwoofer, doporučujeme nastavit
přední reproduktory jako „LARGE“. Pokud by však
docházelo ke zkreslování zvuku, nastavte přední
reproduktory na „SMALL“.
Řešení problémů
Pokud při používání reprosoustavy narazíte na nějaké
potíže, nejprve si přečtěte následující seznam tipů na
řešení základních problémů. Pokud problém přetrvává,
zkontaktujte nejbližšího autorizovaného zástupce firmy
Sony.
Z reproduktoru (reproduktorů) se neozývá
žádný zvuk.
Zkontrolujte zapojení všech kabelů.
Zkontrolujte, zda byla na zesilovači nastavena
dostatečná hlasitost.
Zkontrolujte, zda je na zesilovači nastaven
správný vstup zvuku.
Ujistěte se, že sluchátka nejsou zapojena do
konektoru.
Z reproduktoru (reproduktorů) se ozývá hučení
nebo ruchy.
Zkontrolujte zapojení všech kabelů.
Zkontrolujte, zda některá část audio systému
není umístěna příliš blízko k televizoru.
Náhle se přestal ozývat zvuk.
Zkontrolujte zapojení všech kabelů. Pokud se
dotknou obnažené konce kabelů
reproduktorů, může dojít ke zkratu.
Technické údaje
SS-F4000P
(Přední reproduktory)
Reproduktory
Třípásmové, magneticky
stíněné
Zvukové jednotky
Hloubkový reproduktor
(střední bas): 10 cm,
kuželový
Hloubkový reproduktor
(nízký bas): 10 cm,
kuželový
Výškový reproduktor:
2,5 cm, vypouklý
Typ skříně
Bass reflex
Impedance
8 ohm
Zatížitelnost
Maximální vstupní výkon:
120 W
Citlivost
85 dB (1 W, 1 m )
Frekvenční rozsah
50 Hz - 50 000 Hz
Rozměry (šířka/výška/hloubka)
Přibl. 231
×
880
×
255 mm
včetně přední mřížky
Hmotnost
Přibl. 7,8 kg
Dodávané příslušenství
Kabel reproduktoru, krátký
(2)
SS-CN3000P
(Středový reproduktor)
Reproduktory
Celopásmové,
magneticky stíněné
Zvukové jednotky
7 cm, kuželový
×
2
Typ skříně
Bass reflex
Impedance
8 ohm
Zatížitelnost
Maximální vstupní výkon:
100 W
Citlivost
85 dB (1 W, 1 m)
Frekvenční rozsah
150 Hz - 20 000 Hz
Rozměry (šířka/výška/hloubka)
Přibl. 430
×
86
×
105 mm
včetně přední mřížky
Hmotnost
Přibl. 1,6 kg
Dodávané příslušenství
Kabel reproduktoru, krátký
(1)
Podložky (4)
SS-SR3000P
(Prostorové reproduktory)
Reproduktory
Celopásmové
Zvukové jednotky
7 cm, kuželový
Typ skříně
Bass reflex
Impedance
8 ohm
Zatížitelnost
Maximální vstupní výkon:
100 W
Citlivost
85 dB (1 W, 1 m)
Frekvenční rozsah
150 Hz - 20 000 Hz
Rozměry (šířka/výška/hloubka)
Přibl. 110
×
170
×
111 mm
včetně přední mřížky
Hmotnost
Přibl. 0,9 kg
Dodávané příslušenství
Kabel reproduktoru,
dlouhý (2)
Konstrukce a technické údaje se mohou měnit bez
předchozího upozornění.
Slovensky
Likvidácia starých elektrických a elektronických
zariadení (Platí v Európskej únii a ostatných
európskych krajinách so zavedeným separovaným
zberom)
Tento symbol na výrobku alebo obale
znamená, že s výrobkom nemôže byŅ
nakladané ako s domovým odpadom. Miesto
toho je potrebné ho doručiŅ do vyhradeného
zberného miesta na recykláciu
elektrozariadení. Tým, že zaistíte správne
zneškodnenie, pomôžete zabrániŅ potencionálnemu
negatívnemu vplyvu na životné prostredie a °udské
zdravie, ktoré by v opačnom prípade hrozilo pri
nesprávnom nakladaní s týmto výrobkom. Recyklácia
materiálov pomáha uchovávaŅ prírodné zdroje. Pre
získanie ïalších podrobných informácií o recyklácii
tohoto výrobku kontaktujte prosím váš miestny alebo
obecný úrad, miestnu službu pre zber domového
odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok zakúpili.
Bezpečnostné upozornenia
BezpečnosŅ
Pred uvedením zariadenia do prevádzky skontrolujte,
či požadované napájanie zariadenia zodpovedá
špecifikáciám miestnej elektrickej siete.
Ak do zariadenia natečie voda alebo doň spadne
nejaký predmet, odpojte ho od siete a nechajte ho
skontrolovaŅ kvalifikovaným pracovníkom servisu.
Prevádzka
Neprekračujte stanovený maximálny vstupný výkon
reproduktorov.
Ak zameníte polaritu káblov reproduktorov, basy budú
znieŅ slabo a priestorové rozvrhnutie zvuku bude
skreslené.
Ak sa dotknú obnažené konce káblov reproduktorov,
môže dôjsŅ ku skratu.
Pri zapájaní a odpájaní reproduktorov vypnite
zosilňovač, aby nedošlo k ich poškodeniu.
(Stredový reproduktor a priestorové reproduktory)
Mriežky na reproduktoroch nie je možné zložiŅ.
Nepokúšajte sa mriežky z reproduktorov odstrániŅ,
mohlo by dôjsŅ k ich poškodeniu.
Nezvyšujte hlasitosŅ nato°ko, že by dochádzalo ku
skres°ovaniu zvuku.
Rušenie obrazu televízora v blízkosti
reproduktorov
Predné reproduktory a stredový reproduktor sú
magneticky odtienené, aby mohli byŅ umiestnené blízko
televízora. Pri niektorých typoch televízorov však môže k
rušeniu aj tak dochádzaŅ. Priestorové reproduktory
magneticky odtienené nie sú, a preto ich je lepšie
umiestniŅ ïalej od televízora.
Ak dochádza k rušeniu obrazu...
c
Vypnite televízor a po 15 až 30 minútach ho znovu
zapnite.
Ak stále dochádza k rušeniu obrazu...
c
Umiestnite reproduktory ïalej od televízora.
Ak sa z reproduktorov ozýva kvílivý zvuk
Premiestnite reproduktory inam alebo znížte hlasitosŅ na
zosilňovači.
Umiestnenie
Reproduktory by nemali byŅ naklonené.
Neumiestňujte reproduktory na miestach, kde by boli
vystavené nepriaznivým vplyvom prostredia:
príliš vysoké alebo príliš nízke teploty
prašné prostredie
prostredie s vysokou vlhkosŅou
vplyv vibrácií
vplyv priameho slnečného svitu.
Pri umiestňovaní reproduktorov na povrchy so
špeciálnou úpravou (voskované, naolejované,
naleštené povrchy, a pod.) postupujte so zvýšenou
opatrnosŅou, aby nedošlo k vzniku škvŕn alebo k
odfarbeniu povrchu.
Čistenie
Reproduktory utierajte mäkkou handričkou mierne
namočenou vo vode alebo v jemnom roztoku vody a
umývacieho prostriedku. Nepoužívajte čistiaci prášok ani
roztoky obsahujúce alkohol alebo benzín.
Ak by ste mali akéko°vek otázky týkajúce sa vašej
reprosústavy, kontaktujte najbližšieho autorizovaného
zástupcu Sony.
Zapojenie reprosústavy
Zapojte koncovky káblov reproduktorov do výstupných
konektorov na zosilňovači (
A
).
Uistite sa, že je správne použitý dlhý kábel na prepojenie
priestorových reproduktorov a krátky kábel na
prepojenie predné a stredového reproduktoru.
Predtým, ako začnete reproduktory zapájaŅ, skontrolujte,
či je vypnuté napájanie zosilňovača aj subwoofera.
Poznámky (
B
)
Uistite sa, že symboly (+) a (
) na koncovkách káblov
reproduktorov zodpovedajú označeniu konektorov na
zosilňovači.
Riadne dotiahnite skrutky pripevňujúce koncovky
káblov, inak by mohlo dochádzaŅ k rušeniu signálu.
Skontrolujte, či sú všetky káble správne a pevne
zapojené. Ak sa dotknú obnažené konce káblov
reproduktorov, môže dôjsŅ ku skratu.
Podrobnosti o pripojení reproduktorov k zosilňovaču
nájdete aj v návode na použitie vášho zosilňovača.
Tip
Čierne vodiče sú (–) a je potrebné ich zapájaŅ do
konektorov označených (–).
Umiestnenie reproduktorov
(
C
)
Všetky reproduktory by mali smerovaŅ k miestu
počúvania. Najlepší priestorový efektu dosiahnete vtedy,
ak budú všetky reproduktory v rovnakej vzdialenosti od
miesta počúvania.
Umiestnite predné reproduktory do dostatočnej
vzdialenosti na°avo a napravo od televízora.
Položte subwoofer (nie je súčasŅou tejto reprosústavy)
na°avo alebo napravo od telev°zora.
Umiestnite stredový reproduktor uprostred na televízor.
Umiestnenie priestorových reproduktorov závisí na
konkrétnej podobe danej miestnosti. Priestorové
reproduktory môžete umiestniŅ buï na°avo a napravo od
miesta počúvania
A
alebo za miesto počúvania
B
.
Poznámka
Ukladajte reproduktory na vodorovné plochy.
Umiestnenie stredového
reproduktora (
D
)
Pri ukladaní stredového reproduktora na hornú stranu
televízora pripevnite podložky (priložené) na dolné rohy
reproduktora tak, aby bol reproduktor v rovine.
Inštalácia priestorových
reproduktorov na stenu (
E
)
Priestorové reproduktory môžete zavesiŅ na háčiky na
stenu (háčiky nie sú súčasŅou balenia).
Inštaláciu reproduktorov na stenu vykonávajte pomocou
vhodného náradia a vhodného spojovacieho materiálu.
Inštalácia priestorových
reproduktorov na stojany
Vyskrutkujte skrutku (
F
) z reproduktora a použite ju na
pripevnenie reproduktora na stojan. Podrobnosti nájdete
v návode k stojanu.
Odporúčame Vám používaŅ zvlášŅ predávané stojany
typu WS-FV11 alebo WS-FV10D (dostupné iba v
niektorých krajinách).
Nastavenie zosilňovača
Ak reprosústavu pripájate k zosilňovaču vybavenému
vnútorným viackanálovým dekodérom (Dolby Digital
a)
,
DTS
b)
, a pod.), nastavte v menu zosilňovača príslušné
parametre reproduktorov.
Nastavenie zosilňovača záleží taktiež na tom, či budete
používaŅ subwoofer (nie je súčasŅou tejto reprosústavy).
V tabu°ke nižšie je uvedený preh°ad nastavení.
Podrobnosti o nastaveniach nájdete v návode na
použitie vášho zosilňovača.
Nastavenie reproduktorov
(so subwooferom)
Reproduktory
Nastavenie
Predné reproduktory
LARGE
c)
alebo SMALL
Stredový reproduktor
SMALL
Priestorové reproduktory
SMALL
Subwoofer (nie je súčasŅou)
ON (alebo YES)
Nastavenie reproduktorov
(bez subwoofera)
Reproduktory
Nastavenie
Predné reproduktory
LARGE
Stredový reproduktor
SMALL
Priestorové reproduktory
SMALL
Subwoofer (nie je súčasŅou)
OFF (alebo NO)
a)
„Dolby“ a symbol dvojitého písmena D sú ochranné
známky spoločnosti Dolby Laboratories.
b)
„DTS“ a „DTS Digital Surround“ sú registrovanými
ochrannými známkami spoločnosti DTS, Inc.
c)
Ak používate subwoofer, odporúčame nastaviŅ predné
reproduktory ako „LARGE“. Ak by však dochádzalo k
skres°ovaniu zvuku, nastavte predné reproduktory na
„SMALL“.
Riešenie problémov
Ak pri používaní reprosústavy narazíte na nejaké Ņažkosti,
najprv si prečítajte nasledujúci zoznam tipov na riešenie
základných problémov. Ak problém pretrváva, kontaktujte
najbližšieho autorizovaného zástupcu firmy Sony.
Z reproduktora (reproduktorov) sa neozýva
žiadny zvuk.
Skontrolujte zapojenie všetkých káblov.
Skontrolujte, či bola na zosilňovači nastavená
dostatočná hlasitosŅ.
Skontrolujte, či je na zosilňovači nastavený
správny vstup zvuku.
Uistite sa, že slúchadlá nie sú zapojené do
konektora.
Z reproduktora (reproduktorov) sa ozýva
hučanie alebo ruch.
Skontrolujte zapojenie všetkých káblov.
Skontrolujte, či niektorá časŅ audio systému
nie je umiestnená príliš blízko pri televízore.
Náhle sa prestal ozývaŅ zvuk.
Skontrolujte zapojenie všetkých káblov. Ak sa
dotknú obnažené konce káblov
reproduktorov, môže dôjsŅ ku skratu.
Technické údaje
SS-F4000P
(Predné reproduktory)
Reproduktory
Trojpásmové,
magneticky tienené
Zvukové jednotky
HÍbkový reproduktor
(stredný bas): 10 cm,
kuže°ový
HÍbkový reproduktor (nízky
bas): 10 cm, kuže°ový
Výškový reproduktor:
2,5 cm, vypuklý
Typ skrine
Bass reflex
Impedancia
8 ohm
ZaŅažite°nosŅ
Maximálny vstupný výkon:
120 W
CitlivosŅ
85 dB (1 W, 1 m )
Frekvenčný rozsah
50 Hz - 50 000 Hz
Rozmery (šírka/výška/hĺbka)
Pribl. 231
×
880
×
255 mm
vrátane prednej mriežky
HmotnosŅ
Pribl. 7,8 kg
Dodávané príslušenstvo
Kábel reproduktoru, krátky
(2)
SS-CN3000P
(Stredový reproduktor)
Reproduktory
Celopásmové, magneticky
tienené
Zvukové jednotky
7 cm, kuže°ový
×
2
Typ skrine
Bass reflex
Impedancia
8 ohm
ZaŅažite°nosŅ
Maximálny vstupný výkon:
100 W
CitlivosŅ
85 dB (1 W, 1 m)
Frekvenčný rozsah
150 Hz - 20 000 Hz
Rozmery (šírka/výška/hĺbka)
Pribl. 430
×
86
×
105 mm
vrátane prednej mriežky
HmotnosŅ
Pribl. 1,6 kg
Dodávané príslušenstvo
Kábel reproduktoru, krátky
(1)
Podložky (4)
SS-SR3000P
(Priestorové reproduktory)
Reproduktory
Celopásmové
Zvukové jednotky
7 cm, kuže°ový
Typ skrine
Bass reflex
Impedancia
8 ohm
ZaŅažite°nosŅ
Maximálny vstupný výkon:
100 W
CitlivosŅ
85 dB (1 W, 1 m)
Frekvenčný rozsah
150 Hz - 20 000 Hz
Rozmery (šírka/výška/hĺbka)
Pribl. 110
×
170
×
111 mm
vrátane prednej mriežky
HmotnosŅ
Pribl. 0,9 kg
Dodávané príslušenstvo
Kábel reproduktoru, dlhý
(2)
Konštrukcia a technické údaje sa môžu meniŅ bez
predchádzajúceho upozornenia.
Speaker System
SS-FCR4000
2-319-660-
61
(1)
(1)
LINE IN
SUB WOOFER OUT
FRONT
CENTER
SURROUND
R
R
L
L
3
!
3
!
3
!
Subwoofer (není součástí)
Subwoofer (nie je súčasŅou)
A
Přední (pravý)
Predný (pravý)
Přední (levý)
Predný (°avý)
Středový
Stredový
Zesilovač
Zosilňovač
Prostorový (pravý)
Priestorový (pravý)
Prostorový (levý)
Priestorový (°avý)
B
D
Podložky
Podložky
+
E
e
E
e
E
Háček
Háčik
C
A
A
B
B
Středový
Stredový
Subwoofer (není součástí)
Subwoofer (nie je súčasŅou)
Přední (pravý)
Predný (pravý)
Prostorový (pravý)
Priestorový (pravý)
Přední (levý)
Predný (°avý)
Prostorový (levý)
Priestorový (°avý)
UPOZORNENIE
Nevystavujte zariadenie vplyvu vlhkosti či dažïa,
predídete tak úrazom spôsobeným elektrickým
prúdom.
Nezakrývajte ventilačné otvory na zariadení, aby nedošlo
k vzniku požiaru. Neumiestňujte na zariadenie horiace
sviečky.
Neklaïte na zariadenie žiadne predmety naplnené
tekutinou, ako napríklad vázy.
Neotvárajte sami skriňu zariadenia, mohlo by dôjsŅ k
úrazu elektrickým prúdom. Opravy zariadenia smie
vykonávaŅ iba kvalifikovaný pracovník servisu.
Neinštalujte zariadenie do obmedzeného priestoru,
ako napríklad do skrine alebo do knižnice.
4,6 mm
4,6 mm
10 mm
10 mm
F
Sample
This manual is suitable for devices