Philips 8FF3CME/05 user manual download (Page 9 of 34)

Languages: Turkish
Pages:34
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 9 of 34
10
Gücü ba
layın
Not
PhotoFrame ürününün yerle tirirken güç fi i ve prizinin
kolayca eri ilebilir oldu
undan emin olun.
1
Güç kablosunu PhotoFrame ürününün
DC
yuvasına ve bir güç kayna
ı prizine ba
layın.
Bir depolama aygıtı ba
layın
A a
ıdaki depolama aygıtlarından birisindeki
foto
rafları görüntüleyebilirsiniz:
a
b
a
b
3 Ba larken
Dikkat
Kontrolleri yalnızca bu kullanım kılavuzunda belirtilen
ekilde kullanın.
Bu bölümdeki talimatları her zaman sırasıyla
takip edin.
Philips ile ileti im kurarsanız, seri ve model
numaralarınız istenecektir. PhotoFrame model
numarasını ve seri numarasını PhotoFrame
ürününün arkasında veya altında bulabilirsiniz. Bu
numaraları buraya yazın:
Model No. __________________________
Seri No. ___________________________
Standı kurun
PhotoFrame ürününü düz bir yüzeye
yerle tirmek için birlikte gelen standı
PhotoFrame ürününün arkasına takın.
1
Standı PhotoFrame ürününe yerle tirin.
2
PhotoFrame ürününe tutturmak için tandı
saat yönünde 45 derece döndürün.
TR
Sample