Philips 8FF3CME/05 user manual download (Page 4 of 34)

Languages: Turkish
Pages:34
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 4 of 34
5
Planlama, tasarım ve üretim a amasından
itibaren Philips, kolayca geri dönü türülebilen
ürünler ortaya koymanın önemini vurgular.
Philips’te kullanım ömrü sonu yönetimi birincil
olarak, ulusal geri kazanım inisiyatifleri ve geri
dönü üm programlarına mümkün oldu
unca,
tercihen rakiplerle i birli
i halinde katılmayı
gerektirir.
u anda Hollanda, Belçika, Norveç, sveç ve
Danimarka gibi Avrupa ülkelerinde kurulmu
ve çalı ır durumda bir geri dönü üm sistemi
bulunmaktadır.
Philips Consumer Electronics North America,
ABD’de Elektronik Endüstrisi Birli
i (Electronic
Industries Alliance - EIA) Elektronik Geri
dönü üm Projesine ve ürün ömrünü tüketen
ev kaynaklı elektronik ürünlerin geri dönü ümü
için eyalet geri dönü üm inisiyatiflerine ba
ı ta
bulunmu tur. Ek olarak geri dönü üm pazarının
geli imini desteklemeye odaklanan, çok eyaletli,
kar amacı gütmeyen bir organizasyon olan
Kuzeydo
u Geri dönü üm Konseyi (Northeast
Recyling Council - NERC) bir geri dönü üm
programı uygulamayı planlamaktadır.
Asya Pasifik, Tayvan bölgesinde BT ürün geri
dönü üm yönetimi i leminin uygulanması
için ürünler Çevre Koruma Yönetimi’ne
(Environment Protection Administration - EPA)
iade edilebilir, ayrıntılı bilgi www.epa.gov.tw
web sitesinde bulunabilir. Yardım ve servis için
lütfen Servis ve Garanti bölümünü okuyun veya
a a
ıdaki Çevre uzmanlarından yardım isteyin.
atılması
Ürününüz, geri dönü üme tabi tutulabilen ve
yeniden kullanılabilen, oldukça yüksek kalitede
malzeme ve parçalardan tasarlanmı ve
üretilmi tir. Bir ürüne, çarpı i aretli tekerlekli çöp
arabası i aretli etiket yapı tırılması, söz konusu
ürünün 2002/96/EC sayılı Avrupa Yönergesi
kapsamında oldu
u anlamına gelir.
Lütfen, elektrikli ve elektronik ürünlerin
toplanması ile ilgili bulundu
unuz yerdeki sistem
hakkında bilgi edinin.
Lütfen, yerel kurallara uygun hareket edin ve
eskiyen ürünlerinizi, normal evsel atıklarınızla
birlikte atmayın. Eskiyen ürününüzün atık
i lemlerinin do
ru biçimde gerçekle tirilmesi,
çevre ve insan sa
ı üzerinde olumsuz etkilere
yol açılmasını önlemeye yardımcı olacaktır.
Ürün Ömrü Sonunda Ürünün Atılması
Yeni ürününüz geri dönü türülebilen ve
tekrar kullanılabilen malzemeler içerir.
Uzmanla mı
irketler, yeniden kullanılabilir
malzeme miktarını arttırmak ve atılacak
malzeme miktarını minimuma indirmek için
ürününüzü geri dönü türebilirler.
Lütfen yerel Philips satıcınızdan eski
monitörünüzün atılmasıyla ilgili yerel
yönetmelikler hakkında bilgi edinin.
(Kanada ve ABD’deki mü teriler için) yerel
eyalet ve federal yönetmeliklere uygun
biçimde atın.
Geri dönü üm hakkında daha fazla bilgi için
www.eia.org ile ileti im kurun (Consumer
Education Initiative - Tüketici E
itim nisiyatifi)
Mü teriler için Geri dönü üm Bilgileri
Philips, kurulu un ürün, hizmet ve etkinliklerinin
çevresel performansının optimize edilmesi için
teknik ve ekonomik açıdan uygulanabilir hedefler
koyar.
Türkçe
TR
Sample