Philips 8FF3CME/05 user manual download (Page 31 of 34)

Languages: Turkish
Pages:34
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 31 of 34
32
formatına dönü türmek amacıyla bilgisayar
uygulamalarını kullanın.
PhotoFrame ürünüm neden ben ayarladıktan
sonra Otomatik kapanma durumuna
geçmiyor?
Öncelikle, Otomatik kapatma ve Otomatik
açma durumları için geçerli saati do
ru olarak
ayarladı
ınıza emin olun. PhotoFrame, tam
olarak Otomatik kapatma saatinde ekranını
kapatır. O gün için saat geçtiyse, ertesi gün için
ayarlanan saatte Otomatik kapatma durumuna
geçecektir.
Bilgisayarımdaki foto
rafları bir hafıza kartına
yüklemeyi deniyorum ve ardından kartı
PhotoFrame ürününe yerle tiriyorum. Fakat
PhotoFrame foto
rafları göstermiyor. Ne
yapabilirim?
PhotoFrame ürününe yüklemeye çalı tı
ınız
tüm foto
rafları, hafıza kartınızın kök dizinine
yükleyin. PhotoFrame ürününü kapatın, hafıza
kartını takın ve PhotoFrame ürününü yeniden
ba latın. Hafıza kartının kök dizininde bulunan
bütün foto
raflar birkaç saniye içinde otomatik
olarak PhotoFrame ürününe eklenecektir.
Hafıza kartının kök dizini bu i lemden sonra
BO
ALMAYACAKTIR. Bu i lemin alt dizinlerdeki
foto
raflar için geçerli olmadı
ını unutmayın.
PhotoFrame a amalı JPEG destekler mi?
Hayır, a amalı JPEG desteklemez. A amalı JPEG
dosyası içeren bir hafıza kartı yerle tirirseniz,
PhotoFrame dosyayı göstermez.
Ön yüklü resimlerden birisini (bebek) neden
silemiyorum?
PhotoFrame üzerinde yalnızca 4 foto
raf
saklayabilen sınırlı bir dahili hafıza vardır
(PhotoFrame foto
rafları dahili hafızaya
abilecek
ekilde yeniden boyutlandırdıktan
sonra).
PhotoFrame kullanıcıya 3 foto
rafı silme ve
ba ka 3 foto
raf yükleme esnekli
i tanır ama
yalnızca bir orijinal Philips foto
rafını (bebekli
Philips markası) korur.
PhotoFrame, bellenim güncellemesiyle
kullanıcıya daha fazla esneklik vererek tüm ön
yüklü görüntüleri silme imkanı tanır. Yeni bellenim
2008 Temmuz ayı sonunda yayınlanmı
olacaktır.
8 Sıkça sorulan
sorular
LCD ekran dokunmatik mi?
LCD ekran dokunmatik de
ildir. PhotoFrame
ürününü kontrol etmek için arkadaki dü
meleri
kullanın.
Farklı hafıza kartları kullanarak farklı slayt
gösterisi foto
raflarını de
i tirebilir miyim?
Evet. PhotoFrame ürününe bir hafıza kartı
ba
landı
ında, o karttaki foto
rafları slayt
gösterisi olarak görüntüler.
Aynı foto
rafı uzun süre göstermeye devam
edersem LCD ekran zarar görür mü?
No. PhotoFrame, aynı foto
rafı, LCD ekran
hiçbir hasar görmeden 72 saat boyunca
görüntüleyebilir.
PhotoFrame ürününü bir hafıza kartındaki
foto
rafları silmek için kullanabilir miyim?
Evet, hafıza kartı gibi harici bir cihazdaki
foto
rafların silinmesi i lemlerini destekler.
PhotoFrame ürününden foto
raf basabilir
miyim?
Hayır, do
rudan foto
raf basma i lemini
desteklemez.
PhotoFrame ürününü otomatik kapanma
süresindeyken kullanabilir miyim?
Evet. Sistemi tekrar ON (AÇIK) durumuna
getirmek için herhangi bir kontrol dü
mesine
basın.
PhotoFrame neden bazı foto
raflarımı
görüntülemiyor?
Dijital kameralar, dijital kamera sektörü
standartlarına göre foto
rafları JPEG
formatında çeker ve kaydeder. PhotoFrame,
foto
rafları aynı endüstri standartlarına uygun
biçimde görüntülemek için tasarlanmı tır.
Internet görüntüleri, taranmı görüntüler
veya profesyonel kameralardan alınan RAW
formatında foto
raflar gibi görüntüler, kamera
sektörü standartlarına göre kaydedilmedi
inden
Dijital PhotoFrame’de düzgün görüntülenemez.
Bu görüntüleri, PhotoFrame için standart JPEG
TR
Sample