Philips 8FF3CME/05 user manual download (Page 26 of 34)

Languages: Turkish
Pages:34
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 26 of 34
27
PhotoFrame ürününün ayarlanan ortam
aydınlatması ko ulunda uyku moduna
geçmesini sa
lamak için
[Off - Set current]
ö
esini seçin.
pucu
[On - Set current] parlaklık düzeyi ile [Off - Set
current] parlaklık düzeyi birbirine çok yakınsa,
Otomatik ekran açma/kapatma fonksiyonu
çalı mayabilir.
Akıllı Güç i levini devre dı ı bırakma
1
Ana menüden
[Setup]>[Options]>[Smart
power]
>
[Off]
ö
esini seçin.
2
Onaylamak için
OK
tu una basın.
Demo ayarlama
1
Ana menüden
[Setup]
>
[Options]
>
[DEMO]
ö
esini seçin.
2
Onaylamak için
OK
tu una basın.
Otomatik Yönlendirmeyi
ayarlama
PhotoFrame ürününün dikey/yatay
yönlendirilmesine ba
lı olarak, foto
rafları do
ru
yönde görüntüleyebilirsiniz.
1
Ana menüde
[Setup]>[Options]
>
[Auto
Orientation]
ö
esini seçin, ardından
onaylamak için
OK
mesine basın.
2
Otomatik Yönlendirme i
levini açmak için
[Enable]
ö
esini seçin.
Otomatik Yönlendirme i
levini
kapatmak için
[Disable]
ö
esini seçin.
3
Onaylamak için
OK
tu una basın.
pucu
Hafta içi: Pazartesi 00:00 - Cuma 23:59 arası
Hafta sonu: Cumartesi 00:00 - Pazar 23:59 arası
[Time]
>
[Set On/Off]>[On]
seçildiyse aydınlatma Akıllı
Güç i levi devre dı ı bırakılır.
Olay Hatırlatıcı zamanında herhangi bir dü
meye
basarsanız PhotoFrame hatırlatıcı alarmını çalar ve
5 dakika sonra Akıllı Güç i levine geri döner. Uyku
zamanı gerçekle ti
inde veya ı ık çok güçlü oldu
unda
PhotoFrame Akıllı Güç i levine geri dönmez.
Ekran Otomatik açma/kapatmayı
aydınlatmaya göre ayarlama
Varsayılan ortam aydınlatma ko ulunu
kullanabilir ve ayrıca ortam aydınlatma ko ulunu
kendiniz ayarlayabilirsiniz.
1
[Setup]>[Options]>[Smart
power]
>
[Lighting]
ö
esini seçmek için
mesine basın ve onaylamak için
OK
mesine basın.
2
[Settings]
ö
esini seçin ve onaylamak için
OK
mesine basın.
Varsayılan ayarı kullanmak için
[Default]
ö
esini seçin ve onaylamak için
OK
mesine basın.
3
[On - Set current]
ö
esini seçin ve
onaylamak için
OK
mesine basın.
Ortam parlaklı
ı
[On - Set current]
parlaklı
ına ula tı
ında PhotoFrame
açılır.
»
Türkçe
TR
Sample