HP LaserJet Pro 200 Color MFP M275nw user manual download (Page 9 of 200)

Languages: Thai
Pages:200
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 9 of 200
ใช
กระดาษที่
มี
คุ
ณสมบัติ
ตรงตามข
อกํ
าหนดของ
HP
..............................................................
158
พิ
มพ
หน
าทํ
าความสะอาด
.............................................................................................
158
ปรับเที
ยบเครื่องพิ
มพ
เพื่
อปรับสี
......................................................................................
159
ตรวจสอบอายุ
การใช
ที่
เหลื
ออยู
ที่
ประมาณไว
ของตลับหมึกพิมพ
และดรั
มส
งภาพ
..............................
159
ทํ
าความเข
าใจหน
าคุ
ณภาพการพิ
มพ
................................................................................
159
ตรวจสอบความเสียหายของตลับหมึกพิมพ
และดรั
มส
งภาพ
......................................................
160
แก
ไขข
อบกพร
องที่
เกิดซ้ําในหน
...................................................................................
161
ปรั
บปรุ
งคุ
ณภาพสํ
าเนา
..............................................................................................................
162
ทํ
าความสะอาดฝาครอบเลนส
กล
อง
..................................................................................
162
ทํ
าความสะอาดแท
นจั
บภาพ
..........................................................................................
162
แก
ไขป
ญหากับสํ
าเนาที่
ถูกตั
........................................................................................
162
แก
ไขป
ญหากับแสงรบกวนในสํ
าเนา
................................................................................
162
แก
ป
ญหาสแกนไปยั
งอีเมล
...........................................................................................................
165
แก
ป
ญหาสแกนไปยั
งโฟลเดอร
เครื
อข
าย
...........................................................................................
166
เครื่
องพิ
มพ
พิ
มพ
งานช
..............................................................................................................
167
แก
ป
ญหาการเชื่
อมต
USB
.........................................................................................................
168
แก
ป
ญหาเครือข
ายแบบใช
สาย
......................................................................................................
169
การเชื่
อมต
อไม
ดี
.......................................................................................................
169
เครื่องคอมพิ
วเตอร
กํ
าลังใช
IP
แอดเดรสที่
ไม
ถูกต
องสํ
าหรั
บเครื่องพิ
มพ
.......................................
169
เครื่องคอมพิ
วเตอร
ไม
สามารถสื่
อสารกั
บเครื่องพิ
มพ
..............................................................
170
เครื่องพิ
มพ
ใช
การตั้
งค
าลิ
งค
และ
Duplex
สําหรั
บเครือข
ายไม
ถูกต
อง
..........................................
170
โปรแกรมซอฟต
แวร
ใหม
อาจทํ
าให
เกิดป
ญหาการใช
งานร
วมกัน
................................................
170
คอมพิ
วเตอร
หรื
อเวิ
คสเตชั่
นอาจตั้
งค
าไม
ถูกต
อง
.................................................................
170
เครื่องพิ
มพ
ถู
กป
ดใช
หรื
อการตั้
งค
าเครือข
ายอื่
นไม
ถูกต
อง
.......................................................
170
การแก
ป
ญหาเครือข
ายแบบไร
สาย
.................................................................................................
171
รายการตรวจสอบการเชื่
อมต
อไร
สาย
...............................................................................
171
เครื่องพิ
มพ
ไม
พิมพ
งานหลั
งจากสิ้นสุดการกํ
าหนดค
าไร
สาย
.....................................................
171
เครื่องพิ
มพ
ไม
พิ
มพ
และมี
การติ
ดตั้
งไฟร
วอลล
อื่นบนคอมพิ
วเตอร
..............................................
172
การเชื่
อมต
อไร
สายไม
ทํ
างานหลั
งจากย
ายเราเตอร
ไร
สายหรื
อเครื่องพิ
มพ
......................................
172
ไม
สามารถเชื่
อมต
อคอมพิ
วเตอร
อื่
นเข
ากั
บอุปกรณ
ไร
สาย
........................................................
172
เครื่องพิ
มพ
ไร
สายสูญเสี
ยการสื่อสารเมื่อเชื่
อมต
อกับ
VPN
.......................................................
172
เครือข
ายไม
ปรากฏในรายการเครื
อข
ายไร
สาย
....................................................................
172
เครือข
ายไร
สายไม
ทํ
างาน
............................................................................................
172
ทํ
าการทดสอบการวินิจฉั
ยเครือข
ายไร
สาย
.........................................................................
173
ลดคลื่
นรบกวนบนเครื
อข
ายไร
สาย
..................................................................................
173
แก
ป
ญหาซอฟต
แวร
เครื่องพิ
มพ
กับ
Windows
..................................................................................
174
ไม
มี
ไดรเวอร
ของเครื่องพิ
มพ
ปรากฏอยู
ในโฟลเดอร
Printer
(
เครื่
องพิ
มพ
)
....................................
174
เกิ
ดข
อความแสดงข
อผิ
ดพลาดขึ้
นระหว
างการติ
ดตั้
งซอฟต
แวร
..................................................
174
เครื่องพิ
มพ
อยู
ในโหมดพร
อม
แต
ไม
มีงานพิ
มพ
ออกมา
...........................................................
174
แก
ป
ญหาซอฟต
แวร
เครื่องพิ
มพ
กับ
Mac
OS
X
.................................................................................
176
THWW
vii
Sample