HP LaserJet Pro 200 Color MFP M275nw user manual download (Page 8 of 200)

Languages: Thai
Pages:200
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 8 of 200
คุ
ณสมบั
ติ
ของ
HP Utility
............................................................................................
126
คุ
ณสมบัติ
านความปลอดภัยของเครื่
องพิ
มพ
.....................................................................................
127
ล็
อคเครื่องพิ
มพ
........................................................................................................
127
ตั้
งหรือเปลี่ยนรหัสผ
านเครื่องพิ
มพ
..................................................................................
127
การตั้
งค
าการประหยั
...............................................................................................................
128
พิ
มพ
ด
วย
EconoMode
..............................................................................................
128
ตั้
งค
าหน
วงเวลาพั
กเครื่
อง
.............................................................................................
128
ตั้
งค
าหน
วงเวลา
ป
ดเครื่องอั
ตโนมัติ
.................................................................................
128
พิมพ
เมื่
อตลั
บหมึกพิ
มพ
หรือดรั
มส
งภาพหมดอายุ
การใช
งานที่
ประมาณไว
....................................................
130
เปลี่
ยนตลับหมึกพิมพ
................................................................................................................
132
เปลี่
ยนดรัมส
งภาพ
....................................................................................................................
137
อัพเดตเฟ
มแวร
......................................................................................................................
144
อั
พเดตเฟ
ร
มแวร
ด
วยตั
วเอง
..........................................................................................
144
ตั้
งค
าเครื่องพิ
มพ
ให
อัพเดตเฟ
มแวร
โดยอัตโนมั
ติ
................................................................
144
8
การแก
ไขป
ญหา
...................................................................................................................
145
รายการตรวจสอบสํ
าหรับการแก
ป
ญหา
............................................................................................
146
ขั้
นตอนที่
1:
โปรดตรวจสอบว
าอุ
ปกรณ
ได
รั
บการตั้
งค
าอย
างถูกต
อง
...........................................
146
ขั้
นตอนที่
2:
ตรวจสอบการเชื่
อมต
อแบบใช
สายหรื
อไร
สาย
......................................................
146
ขั้
นตอนที่
3:
ตรวจสอบข
อความแสดงข
อผิ
ดพลาดที่
แผงควบคุ
................................................
147
ขั้
นตอนที่
4:
ตรวจสอบกระดาษ
.....................................................................................
147
ขั้
นตอนที่
5:
ตรวจสอบซอฟต
แวร
..................................................................................
147
ขั้
นตอนที่
6:
ทดสอบฟ
งก
ชั
นการพิ
มพ
..............................................................................
147
ขั้
นตอนที่
7:
ทดสอบฟ
งก
ชั
นการทํ
าสํ
าเนา
.........................................................................
147
ขั้
นตอนที่
8:
ตรวจสอบอุ
ปกรณ
สิ้นเปลือง
..........................................................................
147
ขั้
นตอนที่
9:
ลองส
งงานพิ
มพ
งานจากคอมพิ
วเตอร
...............................................................
147
นําค
าที่
ระบบตั้
งไว
จากโรงงานกลับมาใช
...........................................................................................
148
ระบบวิ
ธี
ใช
ที่
แผงควบคุ
............................................................................................................
149
ป
อนกระดาษไม
ถูกต
อง
หรื
อกระดาษติ
..........................................................................................
150
เครื่องพิ
มพ
ไม
ดึ
งกระดาษ
............................................................................................
150
เครื่องพิ
มพ
ดึงกระดาษหลายแผ
....................................................................................
150
การป
องกันกระดาษติ
...............................................................................................
150
แก
ป
ญหากระดาษติ
ดขั
.............................................................................................................
151
ตํ
าแหน
งที่
กระดาษติ
.................................................................................................
151
ดึ
งกระดาษที่
ติ
ดออกจากถาดป
อน
...................................................................................
151
การนํ
ากระดาษที่
ติ
ดออกจากถาดกระดาษออก
.....................................................................
154
การนํ
ากระดาษที่
ติ
ดออกจากฝาด
านหลัง
............................................................................
155
ปรั
บปรุ
งคุ
ณภาพงานพิ
มพ
...........................................................................................................
157
ตรวจสอบการตั้
งค
าประเภทกระดาษ
(Windows)
................................................................
157
ตรวจสอบการตั้
งค
าประเภทกระดาษ
(Mac
OS
X)
...............................................................
157
vi
THWW
Sample