HP LaserJet Pro 200 Color MFP M275nw user manual download (Page 63 of 200)

Languages: Thai
Pages:200
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 63 of 200
เปลี่
ยนชุ
ดรู
ปแบบสี
สํ
าหรั
บงานพิ
มพ
(Windows)
1
.
จากโปรแกรมซอฟต
แวร
ให
เลือกตั
วเลื
อก
Print
(
พิ
มพ
)
2
.
เลือกเครื่องพิ
มพ
แล
วคลิ
กปุ
คุ
ณสมบั
ติ
หรือ
การตั้
งค
3
.
คลิกแถบ
สี
4
.
เลือกชุ
ดรูปแบบสีจากรายการดรอปดาวน
ชุ
ดรู
ปแบบสี
ค
าเริ่
มต
(sRGB)
:
ชุ
ดรู
ปแบบนี้
จะตั้
งค
เครื่
องพิ
มพ
เพื่
อพิ
มพ
อมูล
RGB
ในโหมดอุปกรณ
ดั้
งเดิ
เมื่
อใช
ชุ
ดรู
ปแบบนี้
ให
จั
ดการสี
ในโปรแกรม
ซอฟต
แวร
หรื
อในระบบปฏิบัติ
การสําหรั
บการแสดง
สีที่
ถูกต
อง
สี
สดใส
:
เครื่องพิ
มพ
จะเพิ่มความอิ่มตั
วของสีใน
ระดั
บกลาง
ใช
ชุ
ดรูปแบบนี้เมื่
อพิ
มพ
กราฟ
กด
าน
ธุ
รกิจ
ภาพถ
าย
:
เครื่
องพิ
มพ
จะแปลงสี
RGB
ราวกับว
าถูก
พิมพ
เป
นภาพถ
ายโดยใช
มิ
นิแล็บแบบดิ
จิตอล
ซึ่ง
เครื่
องพิ
มพ
จะให
สีที่
คมชั
ดมากกว
าแตกต
างกับชุ
รูปแบบค
าเริ่มต
(sRBG)
ใช
ชุ
ดรู
ปแบบนี้
สําหรับ
พิมพ
ภาพถ
าย
Photo
(Adobe
RGB
1998)
:
ใช
ชุ
ดรูปแบบ
นี้สํ
าหรับภาพถ
ายดิ
จิ
ตอลที่
ใช
สี
AdobeRGB
แทนที่
จะใช
sRGB
ป
ดการจั
ดการสี
ในโปรแกรม
ซอฟต
แวร
เมื่อใช
ชุ
ดรูปแบบนี้
ไม
มี
:
ไม
ใช
ชุ
ดรูปแบบสี
THWW
เปลี่
ยนชุ
ดรู
ปแบบสี
สําหรั
บงานพิ
มพ
(Windows)
53
Sample