HP LaserJet Pro 200 Color MFP M275nw user manual download (Page 198 of 200)

Languages: Thai
Pages:200
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 198 of 200
พอร
ที่
ตั้
9
พอร
USB
ที่
ตั้
9
พอร
ตระบบเครื
อข
าย
ที่
ตั้
9
พอร
ตเชื่
อมต
ที่
ตั้
9
พิ
มพ
บนทั้
งสองด
าน
Mac
34
Windows
32
โฟลเดอร
การสแกนไปยั
งเครื
อข
าย
116
โฟลเดอร
เครื
อข
าย
การสแกนไปยั
116
เมนู
,
แผงควบคุ
แผนผั
,
การพิ
มพ
13
เมนู
รายงาน
13
เมนู
โปรฯ
121
รอยด
าง
,
ซ้ําๆ
161
รอยด
างซ้ํ
าๆ
,
การแก
ไขป
ญหา
161
รายการแบบอั
กษร
PCL
13
รายการแบบอั
กษร
PS
13
รายงาน
บั
นทึ
กการใช
สี
13
รายการแบบอักษร
PCL
13
รายการแบบอักษร
PCL6
13
รายการแบบอักษร
PS
13
รายงานค
าคอนฟ
เกอเรชั
13
สถานะอุปกรณ
สิ้นเปลือง
13
สรุปเครื
อข
าย
13
หน
าการวิ
นิจฉัย
13
หน
าคุ
ณภาพการพิ
มพ
13
หน
าตั
วอย
าง
13
หน
าบริ
การ
13
หน
าแสดงการใช
13
โครงสร
างเมนู
13
ลายน้ํ
การพิ
มพ
(Mac)
58
การพิ
มพ
(Windows)
58
ล็
อกการใช
สี
13
ล็
อค
เครื่องพิ
มพ
127
วั
สดุ
สิ้นเปลื
อง
การสั่
งซื้
181, 182
หมายเลขชิ้
นส
วน
182
วิ
ธี
ใช
,
แผงควบคุ
149
วิ
ธี
ใช
ออนไลน
,
แผงควบคุ
149
เว็
บเซิ
ร
ฟเวอร
ในตั
การเปลี่ยนแปลงการตั้
งค
าเครือข
าย
122
การเปลี่ยนแปลงชื่
อเครื
อข
าย
122
การเปลี่ยนแปลงรหัสผ
าน
127
การเป
122, 127
เว็
บไซต
การสั่
งซื้
อวัสดุ
สิ้นเปลื
อง
181
รายงานของปลอม
182
เว็
บไซต
ปลอม
182
เว็
บไซต
ปลอมของ
HP
182
สถานะ
HP
Utility,
Mac
126
หน
าจอหลัก
,
แผงควบคุ
12
อุ
ปกรณ
สิ้
นเปลือง
,
รายงานการพิมพ
13
สายเคเบิ
USB,
หมายเลขชิ้
นส
วน
182
สํ
าเนาที่
กํ
าหนดขนาดเอง
80
สี
การควบคุ
มขอบ
54
การพิ
มพ
เที
ยบกั
บหน
าจอ
55
การเที
ยบ
55
ตั
วเลื
อกฮาล
ฟโทน
54
สี
เทา
54
สีหรือขาวดํ
การทํ
าสํ
าเนา
83
สีเทา
54
หนั
งสื
อเล
มเล็ก
การพิ
มพ
(Mac)
49
การพิ
มพ
(Windows)
47
หน
วงเวลาป
ดเครื่อง
การตั้
งค
128
หน
วงเวลาพั
กเครื่
อง
การป
ดใช
งาน
128
การเป
ดใช
งาน
128
หน
าการกํ
าหนดค
13
หน
าคุ
ณภาพการพิ
มพ
การทํ
าความเข
าใจ
159
การพิ
มพ
159
หน
าจอหลั
,
แผงควบคุ
12
หน
าบริ
การ
13
หน
าสถานะอุปกรณ
สิ้
นเปลื
อง
13
การพิ
มพ
159
หน
าแสดงการใช
13
หมายเลขชิ้
นส
วน
ดรัมส
งภาพ
182
ตลับหมึกพิมพ
182
หมายเลขผลิ
ตภั
ณฑ
,
ที่
ตั้
10
หมายเลขรุ
,
ที่
ตั้
10
หลายหน
าในหน
าเดี
ยว
การพิ
มพ
(Mac)
37
การพิ
มพ
(Windows)
35
โหมดร
าง
,
การทํ
าสําเนา
98
อีเมล
การสแกนไปยั
117
อุปกรณ
สิ้นเปลื
อง
การตั้
งค
าจํานวนต่ํ
าสุด
130
การปลอมแปลง
182
การใช
เมื่อเหลื
อน
อย
130
ที่
ไม
ใช
ของ
HP
182
สถานะ
,
การดู
วย
HP
Utility
สําหรั
Mac
126
อุปกรณ
สิ้นเปลื
องของปลอม
182
อุปกรณ
สิ้นเปลื
องที่
ปลอมแปลง
182
อุปกรณ
สิ้นเปลื
องที่
ไม
ใช
ของ
HP
182
อุปกรณ
เสริม
การสั่
งซื้
181, 182
เอกสารขนาดเล็ก
การทํ
าสํ
าเนา
85
แอดเดรส
IPv4
122
แอปพลิเคชั
การดาวน
โหลด
121
188
ดั
ชนี
THWW
Sample